ภาค 8  ::   สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย   โทร. 0-53600-212-5 ต่อ 111-112

ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลว. 25 สิงหาคม 2549

ลำดับ
ที่
ทรัพย์สินราย
ประเภททรัพย์สิน
ขนาดพื้นที่
ที่ตั้งทรัพย์
ราคาประเมิน
(บาท)
จำนวนเงิน
ที่ติดจำนอง
ขายทอดตลาด
ครั้งที่
วันเดือนปี
ขายทอดตลาด
สถานที่
ประกาศขาย
ทอดตลาด
เลขที่/ลงวันที่
หมายเหตุ
1.
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 13633
99 ตร.ว.
ต.หนองแรด
อ.เทิง
จ.เชียงราย
14,850.-
5
6
7
8
10 ต.ค. 2549
10 พ.ย. 2549
12 ธ.ค. 2549
12 ม.ค. 2550
สท.เชียงราย
25 สิงหาคม 2549
ติดจำนองธนาคารออมสิน
2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 32167
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2 ไร่ 3 งาน
37ตร.ว.
"
983,700.-
"
"
"
"
"
3. ที่ดินโฉนดเลขที่ 32168
2 ไร่ 3 งาน
19ตร.ว.
"
111,900.-
"
"
"
"
ปลอดจำนอง

 

ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลว. 1 ,3,4 สิงหาคม 2549

ลำดับ
ที่
ทรัพย์สินราย
ประเภททรัพย์สิน
ขนาดพื้นที่
ที่ตั้งทรัพย์
ราคาประเมิน
(บาท)
จำนวนเงิน
ที่ติดจำนอง
ขายทอดตลาด
ครั้งที่
วันเดือนปี
ขายทอดตลาด
สถานที่
ประกาศขาย
ทอดตลาด
เลขที่/ลงวันที่
หมายเหตุ
1.
ที่ดินโฉนดเลขที่
94075
1 งาน04 ตร.ว.
ต.สันทราย
อ.เมือง
จ.เชียงราย
624,000.-
4
5
6
7
5 ก.ค. 2549
6 ต.ค. 2549
6 พ.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
สท.เชียงราย
1 สิงหาคม 2549
ติดจำนองธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
2.
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 83378
6 ไร่ 1งาน
70 ตร.ว.
ต.รอบเวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย
3,028,000.-
ปลอดจำนอง

12
13
14
15

5 ก.ค. 2549
6 ต.ค. 2549
6 พ.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
"
"
สภาพเป็นที่ดินว่างเปล่า
2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 3320
7 ไร่ 3 งาน
80 ตร.ว.
ต.เวียงชัย
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
795,000.-
ปลอดจำนอง
"
"
"
"
สภาพเป็นที่ดินว่างเปล่า
3.
ที่ดินโฉนดเลขที่ 18895
1 งาน
33 2/10 ตร.ว.
ต.รอบเวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย
399,600.-
ปลอดจำนอง
10
11
12
13
5 ต.ค. 2549
6 พ.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
6 ม.ค.2550
"
3 สิงหาคม 2549
สภาพเป็นที่ดินว่างเปล่า
4.
นายนิจพงษ์ สว่างพงษ์
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 18895
6 ไร่ 2 งาน
17 2/10 ตรว.
ต.รอบเวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย
76,977.-
 
7
8
9
10
5 ก.ค. 2549
6 ต.ค. 2549
6 พ.ย. 2549
6 ธ.ค. 2549
"
4 สิงหาคม 2549
สภาพเป็นที่นา
   
2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 18897
6 ไร่ 2 งาน1
37 9/10 ตรว.
ต.รอบเวียง
อ.เมือง
จ.เชียงราย
74,527.-