(สำเนา)                          ..19

 

 

ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

                                                                                                                            

                

             ด้วยคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดจะทำการขายทรัพย์สิน นายไพโรจน์หรือเชฏฐชวาล ศรีพิพัฒนกุล หรือจิราภานุกูล ตามคำสั่งของ อธิบดีกรมสรรพากร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2547 เวลา 10.00 น. ครั้งที่ 4 วันที่ 26 เมษายน 2547 เวลา 10.00 น. ครั้งที่ 5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก เลขที่ 1/1 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรัพย์สินที่จะขายปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้

คำแถลง
ในการขายทอดตลาดรายนี้คณะกรรมการฯ ในฐานะผู้ขายถือสิทธิ์ที่จะเข้าสู้ราคาด้วย เพื่อรับซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล


ข้อสัญญา
1. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระเงินทันทีหรือวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาทรัพย์สิน ที่ซื้อนั้น ในกรณีที่มีการวางเงินมัดจำ ผู้ซื้อต้องทำสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ ภ.ส.22 เพื่อใช้เงินที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ซื้อ เว้นแต่การซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาตในเรื่องนั้น ๆ ก่อนผู้ซื้อต้องนำใบอนุญาตมาแสดงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ซื้อ พร้อมทั้งใช้เงินที่เหลือให้ครบถ้วน
                

                  2. เงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้วางไว้ร้อยละ 25 นั้น หากผู้ซื้อไม่นำเงินที่เหลือมาชำระให้เสร็จภายในกำหนดเวลา ตามข้อสัญญา 1 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินมัดจำนั้นคืน
                  3. ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือนำส่งค่าภาษีอากรใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนทรัพย์สินนั้นเอง
                  4. ในกรณีที่คณะกรรมการ ฯ เห็นว่าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้ราคาต่ำเกินสมควร คณะกรรมการ ฯ มีสิทธิ์จะยกเลิกการขายทอดตลาดนั้นได้

การคัดค้าน  ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ก็ให้ยื่นคำคัดค้านได้ ณ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้

 

                                                       ประกาศ ณ วันที่   14   เดือน   มกราคม    พ.ศ 2547

                                                             ลงชื่อ                 วาสนา   บำรุงสุข

                                                                                  (นางวาสนา   บำรุงสุข)
                                                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 รักษาราชการแทน

                                                                         สรรพากรภาค 7 ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                      อธิบดีกรมสรรพากร

 

 

คำเตือนผู้ซื้อ

                 การขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ ในเรื่องการรอนสิทธิก็ดี เรื่องค่าภาษีอากรต่าง ๆ ก็ดี เรื่องเนื้อที่ก็ดีเรื่องการบอกประเภททรัพย์ก็ดี คณะกรรมการฯ ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องระวังและสอบสวนเอง ถ้าผู้ซื้อสงสัยประการใด ขอทราบรายละเอียดและหลักฐานได้ที่ ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก โทร.0-5524-2274 ต่อ 130 ในวันและเวลาราชการ

  

บัญชีทรัพย์สินท้ายประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ราย นายไพโรจน์หรือเชฏฐชวาล ศรีพิพัฒนกุล หรือจิราภานุกูล

ที่
รายการ
จำนวน
หมายเหตุ
1.

ที่ดิน  โฉนดที่ดินเลขที่ 7692 เนื้อที่ 2 ไร่ - งาน 04 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อ นายไพโรจน์ หรือเชฎฐชวาล ศรีพิพัฒนกุล - หรือจิราภานุกูล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมินที่ดิน 2,453,500.- บาท


- ทิศเหนือ จดทางหลวงแผ่นดิน
- ทิศใต้ จดเลขที่ดิน 1 ของผู้จัดการ บริษัทศรีวิบูลย์ จำกัด
- ทิศตะวันออก จดเลขที่ดิน 93 ของ นางสาวพนิดา ฉันทวรางค์
- ทิศตะวันตก จดเลขที่ดิน 95 ของ นายสันติชัย หวังตระกูลดี

พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านตึกสองชั้นเลขที่ 379 หมู่ 3 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ราคาประเมิน 1,956,150.- บาท

โกดังเก็บของ ราคาประเมิน 1,441,440.- บาท

1 แปลง

 

 

 

 

 

 

1 หลัง
1 หลัง

ที่ดินที่จะขายเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกสองชั้นและโกดังเก็บของ ติดภาระจำนองกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) มียอดหนี้จำนอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544
เป็นจำนวนเงิน 38,521,372.50 บาท
การขายที่ดินแบบติดจำนอง พร้อมสิ่งปลูกสร้างการไปที่ดินแปลงนี้ไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก - หล่มสัก ประมาณกิโลเมตรที่ 4 ถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 379 หมู่ 3 และโกดังเก็บของ อยู่ทางด้านขวามือติดทางหลวงแผ่นดิน ทรัพย์สินดังกล่าวมีชื่อ นายไพโรจน์หรือเชฎฐชวาล ศรีพิพัฒนกุลหรือจิราภานุกูล เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์