ข้อหารือภาษีอากร ปรับปรุงถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
กรมสรรพากร