ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
ผลการจัดเก็บภาษีอากรแยกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2558
ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา
ประเภทภาษี ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมทั้งสิ้น
เมืองฉะเชิงเทรา    164.781       152.836                             317.617
บางคล้า      14.378           9.629                               24.007
บางน้ำเปรี้ยว      35.464         54.158                               89.622
บางปะกง    367.155       626.757                             993.912
บ้านโพธิ์      23.864         36.537                               60.401
พนมสารคาม      26.720         57.733                               84.453
ราชสาส์น        1.839           1.018                                 2.857
สนามชัยเขต        2.366           2.114                                 4.479
แปลงยาว      54.751         86.872                             141.623
ท่าตะเกียบ        0.269           0.193                                 0.462
คลองเขื่อน        0.121           0.200                                 0.320
รวมทั้งสิ้น    691.707   1,028.046               -                 -                 -                 -                 -                    -                 -                 -                    -                    -        1,719.752
* หมายเหตุ  -ไม่รวมหน่วยงานอื่นจัดเก็บ
                       

Last update : Friday, December 19, 2014