ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.ชัยภูมิ
ที่ตั้งสำนักงาน  
ทำเนียบผู้บริหาร  
ผู้บริหาร  
พื้นที่รับผิดชอบ  
หมายเลขโทรศัพท์ สท.ชัยภูมิ  
ผลการจัดเก็บ
ข่าวสาร
ไปเที่ยวชัยภูมิ
เว็บไซด์ในจังหวัดชัยภูมิ
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซด์
 

 

โทรศัพท์  0-4482-2084-5,  0-4481-1758  โทรสาร  0-4481-2770

สรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ

โทรภายใน

โทรสายตรง

        วิยดา ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา

101

0-4481-7012

         หน้าห้อง

102

 

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ1

โทรภายใน

โทรสายตรง

         กมล ศรีสถาพร

134

 

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ2

โทรภายใน

โทรสายตรง

         ออมจิต พันธุรักษ์

103

0-4482-2327

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทรภายใน

โทรสายตรง

         งานธุรการ

104

 

         งานคลัง

105

 

         งานพัสดุ

106

 

         งานประชาสัมพันธ์, งานเลขประจำตัวฯ

107

 

         งานแบบแสดงรายการฯ

108

 

         ห้องเก็บแบบฯ

111

 

ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี

โทรภายใน

โทรสายตรง

         หัวหน้าทีม ก.01

112

 

         หน้าห้อง

113

 

         ทีม ก.011

114

 

         ทีม ก.012

115

 

         ทีม ก.013

116

 

         หัวหน้าทีม ก.02

117

 

         หน้าห้อง

118

0-4482-2328

         ทีม ก.021

119

 

         ทีม ก.022

120

 

         ทีม ก.023

121

 

ทีมบริหารการสำรวจ

โทรภายใน

โทรสายตรง

         หัวหน้าทีมบริหารการสำรวจ

122

 

         งานบริหารการสำรวจ

123

 

ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี

โทรภายใน

โทรสายตรง

         งานกรรมวิธี

124

 

         งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

125

0-4482-1515

         งานคืนภาษี

127

 

         ห้องบันทึกข้อมูล

128

 

         ห้องคอมพิวเตอร์

129

0-4482-2508

ฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง

โทรภายใน

โทรสายตรง

         หัวหน้าฝ่ายกฎหมายฯ

130

0-4482-1516

         งานกฎหมาย

118, 132, 133

 

ฝ่ายวางแผนและประเมินผล

โทรภายใน

โทรสายตรง

         หัวหน้าแผนวางแผนและประเมินผล

134

 

         หน้าห้อง

135

0-4482-2329

         งานวางแผน

136

 

         งานสืบสวน

137

 

หน่วยงานในสังกัด

โทรสายตรง

โทรสาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ

0-4481-1778

0-4482-2176

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า

0-4489-1117

0-4489-1101

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์

0-4488-9114

0-4488-9125

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์

0-4486-9121

0-4486-9129

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง

0-4487-2138

0-4487-2137

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส

0-4485-1256

0-4485-1485

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์

0-4485-9246

0-4485-9251

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว

0-4489-7113

0-4489-7123

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต

0-4485-7113

0-4485-7123

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว

0-4486-1032

0-4486-1477

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น

0-4488-7114

0-4488-7129

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ

0-4488-2916

0-4488-2923

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร

0-4487-6689

0-4487-6699


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ > เกี่ยวกับ สท.ชัยภูมิ > หมายเลขโทรศัพท์ สท.ชัยภูมิ