ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
พื้นที่รับผิดชอบ  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่จันทบุรี  
โครงสร้างการบริหาร  
หมายเลขโทรศัพท์  
แผนที่ตั้งสำนักงาน  
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร การสำรวจการไต่สวนและดำเนินการ
เกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
การให้คำปรึกษาแก่ผู้เสียภาษี การตรวจสอบและประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม
การตรวจ ปฏิบัติการ ตัดสินการคืนภาษี
ดำเนินคดีภาษีอากรใบผ่านภาษีอากรและภาษีคนต่างด้าวและรับเรื่อง
การอุทธรณ์ภาษีอากร
บันทึกข้อมูลภาษีอากรด้วยระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งการให้บริการ จด เลิก เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากร
พื้นที่สาขาในท้องที่
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินงานธุรการและสารบรรณทั่วไป
บริหารงานบุคคล งานการเงินงบประมาณและพัสดุครุภัณฑ์ของ
-
สำนักงานสรรพากรพื้นที่
-
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
ให้บริการจดเลิก โอน ย้าย เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับทะเบียนภาษีอากร
ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี
ให้บริการคัด ค้น แบบแสดงรายการภาษี
การออกใบผ่านภาษี และภาษีคนต่างด้าว
ให้บริการออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
จัดทำและประสานกับภาคในการทำประมาณการจัดเก็บภาษี
วางแผนการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
ประเมินผลการจัดเก็บภาษีของสำนักงาน
การวิเคราะห์ฐานภาษี
ตรวจราชการ
กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
จัดทำสถิติรายงานทุกประเภทตามระเบียบงานสรรพากร
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีที่กรมได้วินิจฉัยชัดเจนแล้ว
สืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานการหลีกเลี่ยง หรือหลีกหนีภาษีเพื่อสนับสุนการตรวจสอบและการดำเนินคดีตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่น
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับกุมผู้ทำลายระบบภาษี
ดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีอากร
รับและสรุปประเด็นการอุทธรณ์ภาษีอากรให้แก่สำนักงานสรรพากรภาค
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
กำกับ ดูแล ผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิดเป็นรายผู้ประกอบการและให้เป็นปัจจุบัน
บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้เสียภาษีให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
สำรวจและขยายฐานภาษี
ตรวจปฏิบัติการผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบภาษีไต่สวนประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ไม่ยื่นชำระภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบทั่วไป สำหรับรายที่ถูกขยายฐาน
แนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสอบยันความถูกต้องของการออก
ใบกำกับภาษี

ตรวจสอบผู้ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
บันทึก และประมวลผลข้อมูลภาษีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจความถูกต้องของการคำนวณภาษีประเมินเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม ยกเลิกการประเมินเรียกเก็บภาษี
ควบคุม ติดตาม การหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
พิจารณาคืนภาษีทุกประเภทแก่ผู้เสียภาษีที่มีภูมิลำเนาในท้องที่
พิจารณาคัดเลือกรายผู้ขอคืนภาษีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนส่งให้ส่วนกำกับดูแล ผู้เสียภาษีดำเนินการ
ให้การสนับสนุนข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี

Last update: Thursday, June 23, 2005
Navigator :  chanthaburi > เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี