ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document

ประเภทภาษี

ปีงบประมาณ 2548 ( หน่วยเป็น ล้าน )
ต.ค.47
พ.ย.47
ธ.ค.47
ม.ค.48
ก.พ.48
มี.ค.48
เม.ย.48
พ.ค.48
มิ.ย.48
ก.ค.48
ส.ค.48
ก.ย.48
รวมทั้งปี
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
16.424
14.794
12.276
17.321
13.405
45.796
15.003
16.397
13.903
18.652
15.332
29.750
22.053
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.228
8.154
3.689
4.065
3.538
3.694
4.476
37.248
8.968
6.315
40.226
5.678
130.279
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
15.760
15.102
14.331
18.476
16.195
17.297
18.688
22.160
17.655
15.930
21.264
19.379
212.236
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.623
3.449
3.930
2.450
2.652
2.844
3.257
2.796
5.102
4.696
3.322
3.902
42.022
5.อากรแสตมป์
2.411
2.023
2.221
2.053
1.991
3.086
1.723
1.190
2.337
2.495
2.572
2.860
27.863
6.ภาษีอื่นๆ
0.216
0.102
0.090
0.152
0.100
0.143
0.155
0.188
0.135
0.101
0.096
0.085
1.562
รวมทุกประเภทภาษี
42.662
43.624
36.537
44.517
37.881
72.860
43.302
80.699
48.100
48.189
82812
61.654
642.835

Last update: Friday, January 30, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548