ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2552  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2551  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2550  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2549  
ผลการจัดเก็บภาษี ปี 2548  
ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี  
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
ย้อนหลัง
ประเภทภาษี
ปีงบประมาณ 2543
ปีงบประมาณ 2544
ปีงบประมาณ 2545
ปีงบประมาณ 2546
ปีงบประมาณ 2547
จัดเก็บได้
ประมาณการ
เปรียบเทียบ
ร้อยละ
จัดเก็บได้
ประมาณการ
เปรียบเทียบ
ร้อยละ
จัดเก็บได้
ประมาณการ
เปรียบเทียบ
ร้อยละ
จัดเก็บได้
ประมาณการ
เปรียบเทียบ
ร้อยละ
จัดเก็บได้
ประมาณการ
เปรียบเทียบ
ร้อยละ
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
เพิ่ม/ลด
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
246.381
429.858
-183.477
-42.68
235.754
259.301
-23.547
-9.08
226.252
252.658
-26.406
-10.45
225.778
237.958
-12.180
-5.12
240.234
224.236
15.998
7.13
2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
75.442
68.581
6.861
10.00
67.976
74.398
-6.422
-8.63
80.888
69.515
11.373
16.36
103.442
83.942
19.500
23.23
119.640
111.190
8.450
7.60
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
118.957
146.150
-27.193
-18.61
113.609
133.701
-20.092
-15.03
131.613
120.295
11.318
9.41
132.288
136.814
-4.526
-3.31
189.354
144.091
45.263
31.41
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
19.871
74.342
-54.471
-73.27
14.466
8.726
5.740
65.78
25.999
13.008
12.991
99.87
18.460
23.874
-5.414
-22.68
31.441
16.715
14.726
88.10
5.อากรแสตมป์
16.858
16.978
-0.120
-0.71
18.201
19.568
-1.367
-6.99
18.734
19.010
-0.276
-1.45
23.205
20.053
3.152
15.72
27.152
23.431
3.721
15.88
6.ภาษีอื่นๆ
1.043
1.254
-0.211
-16.83
1.211
1.088
0.123
11.31
1.059
1.189
-0.130
-10.93
1.502
0.886
0.616
69.53
1.792
0.869
0.923
106.21
รวมทุกประเภทภาษี
478.552
737.163
-258.611
-35.082
451.217
496.782
-45.565
-9.17
484.545
475.675
8.870
1.86
504.675
503.527
1.148
0.23
609.613
520.532
89.081
17.11

Last update: Friday, January 30, 2009
Navigator :  chanthaburi > ผลการจัดเก็บ > ผลการจัดเก็บภาษีย้อนหลัง 5 ปี