ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
ประวัติจังหวัดจันทบุรี  
ลักษณะภูมิประเทศ  
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่จังหวัดจันทบุรี แบ่งลักษณะภูมิประเทศได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

 

3.1 ภูเขาสูงและเนินเขา ได้แก่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจังหวัดระยองและจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในเขตอำเภอแก่งหางแมว มีเขาชะมูล ชะอม และ
ลำปลายประแกด เป็นต้นกำหเนิดลำน้ำสาขาของ
คลอง โตนด ทางตอนเหนือและตะวันออกมีทิวเขาจันทบุรี
ประกอบด้วย เขาสอยดาวเหนือ เขาตะเคียนทอง เขาพระบาท
พลวง เขาปล้อง เขาสอยดาวใต้ทิวเขาจันทบุรีทอดตัวจากเขต
ติดต่อจังหวัดสระแก้ว ลงมาตอนกลางของจังหวัด บรรจบกับ
เขาสามง่ามของทิวเขาบรรทัด ทิวเขาจันทบุรีครอบคลุมพื้นที่
ด้านตะวันออกของกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ ตะวันตกของอำเภอสอยดาวและอำเภอโป่งน้ำร้อน ส่วนเขา
สามง่าม อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอโป่งน้ำร้อน ตะวันออกของอำเภอนายายอามและตอนเหนือของอำเภอขลุง ส่วนเนินเขามีกระจายอยู่ทั่วไปในทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ

 

3.2 ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา ได้แก่ด้านตะวันออกของเขาสอยดาว
จดชายแดนไทย – กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน ด้านใต้ของเขาสามง่าม พื้นที่ตอนกลางอำเภอขลุงและ ตะวันออก
ของอำเภอมะขาม อีกบริเวณหนึ่งระหว่างเขาสอบดาวกับเขาชมูล
ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏและทางตอน
เหนือของอำเภอท่าใหม่

  3.3 ที่ราบลุ่มน้ำและที่รบชายฝั่งทะเล ได้แก่ลุ่มน้ำตลองโตนด ไหลผ่านอำเภอแก่งหางแมว กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอท่าใหม่ ลุ่มน้ำจันทบุรีไหลผ่านทางตะวันตกของอำเภอมะขาม อำเภอเมือง
จันทบุรีและอำเภอแหลมสิงห์ ลุ่มน้ำพังราดมีเฉพาะลำน้ำ
สาขาอยู่ในพื้นที่อำเภอนายายอาม แล้วไหลไปบรรจบกับ
ลำน้ำสาขาจาก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมเป็นลำน้ำ
พังราดไหลลงใต้เป็นแนวระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ระยอง
ลุ่มน้ำเวฬุไหลจากเหนือลงใต้ในเขตอำเภอขลุง
ส่วนที่ราบชายฝั่งทะเลได้แก่ พื้นที่ตอนใต้ของอำเภอ
นายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์และอำเภอขลุง
 

นอกจากนี้ จังหวัดจันทบุรีมีชายฝั่งทะเลระยะทางยาว
ประมาณ 108 กิโลเมตร มีอ่าวและหาดทรายหลายแห่ง
และมีเกาะต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่

เขตอำเภอแหลมสิงห์ มี 5 เกาะได้แก่

(1)    เกาะนมสาว พื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร อยู่ตรงข้ามอ่าวกระทิง

(2)    เกาะจุฬา พื้นที่ 0.01 ตารางกิโลเมตร อยู่ปากน้ำจันทบุรี

(3)    เกาะเปริด พื้นที่ 0.52 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีทางรถยนต์เชื่อมระหว่างเกาะกับชายฝั่งแล้ว

(4)    เกาะนางรำ พื้นที่ 0.12 ตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะเปริด

(5)    เกาะขวาง พื้นที่ 0.36 ตารางกิโลเมตร อยู่ใกล้เกาะเปริด

เขตอำเภอขลุง ได้แก่เกาะจิก พื้นที่ 0.62 ตารางกิโลเมตร
อยู่ใกล้กับแม่น้ำเวฬุ


Last update: Thursday, June 23, 2005
Navigator :  chanthaburi > เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี > ลักษณะภูมิประเทศ