ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนกลยุทธ์ สท.จันทบุรี  
แผนปฏิบัติการ สท.จันทบุรี  
กระดานแสดงความดี  
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
 

แผนกลยุทธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรีใสสะอาด (พ.ศ.2548 - 2551)

หลักการและเหตุผล  
  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบติงานทั้งในด้านการจัดเก็บภาษีและการให้บริการที่ดี
แก่ประชาชน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อภาพพจน์ที่ดีของสำนักงาน
สรรพากรพื้นที่จันทบุรี ซึ่งจะปฏิบัติงานและติดตาม เพื่อนทราบผลปฏิบัติ ตลอดจน
มีการประเมินผลเพื่อนจะได้ทราบปัญหา (ถ้ามี) และแก้ไขได้ทันทีทันเหตุการณ์
วัตถุประสงค์  
  1. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนภายใต้กฏระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. จัดเก็บภาษีให้บรรลุตามเป้าหมาย
3. การให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษี ด้วยต้นทุนต่ำ
4. ส่งเสริมให้มีการยื่นชำระภาษี และใช้บริการทาง Internet
(www.rd.go.th) ให้มากที่สุด
5. เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีในการปฏิบัติราชการแก่บุคคลภายนอก

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน  
  มีการให้บริการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอดจาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีข้าราชการและเจ้าหที่ ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม
มีคุณภาพ ปฏิบัตตนสอดคล้องกับนโยบายการบริการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
การดำเนินการ  
  กำหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆ

1. ด้านการส่งเสริมจิตสำนึกราชการใสสะอาด
2. ด้านการป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อกรมสรรพากรใสสะอาด
3. ด้านการจัดการกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น บริหารงานโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
4. รายงานผลการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกรมสรรพากรใสสะอาด


Last update: Friday, June 3, 2005
Navigator :  chanthaburi > จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด > แผนกลยุทธ์ สท.จันทบุรี