ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนกลยุทธ์ สท.จันทบุรี  
แผนปฏิบัติการ สท.จันทบุรี  
กระดานแสดงความดี  
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
กิจกรรม
วิธีการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
1.ด้านการส่งเสริมจิตสำนึก
ราชการใสสะอาด
- เผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงาน
-เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมสร้างสรรค์
พ.ศ.2548 - 2551
1.1 โครงการ "ข้าราชการ
และลูกจ้างสรรพากรตัวอย่าง
- รณรงค์ฝึกอบรมเรื่องค่านิยมสร้าง
สรรค์ของข้าราชการและลูกจ้าง
- ยกย่องเชิดชูคนดีของหน่วยงานโดย
ประกาศและเผยแพร่ข้าราชาการและ
ลูกจ้างตัวอย่าง
- ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของข้าราชการ
กรมสรรพากร
2. ด้านป้องกันเหตุการณ์
พฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อ
กรมสรรพากรใสสะอาด
- แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีบริหารงาน
บุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้
ระบบคุณธรรม
- ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดี
สอดส่องพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต
ของเจ้าหน้าที
- หมุนเวียนการทำงานของเจ้าหน้าที่
ในตำแหน่งที่เอื้อต่อการทุจริต
- การบริหารงานบุคคล
ภายใต้ระบบคุณธรรม
พ.ศ.2548 - 2551
3. ด้านการจัดการกรณี
ทุจริตที่เกิดขึ้นหรือคำสั่งเกิดขึ้น
- การไม่สนับสนุนแหละไม่ให้
ความร่วมมือแก่เอกชนที่ทุจริต
- บริหารงานที่โปร่งใส
พร้อมรับการตรวจสอบ
3.1 รับฟังข้อร้องเรียนในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดช่องทางให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต
โดยเปิดตู้ ปณ.33 จ.จันทบุรี และ
กล่องรับความคิดเห็นที่หน่วยงาน
3.2 นำข้อมุลจากการร้องเรียน
สองถามจัดทำแนวทางหรือ
มาตรการป้องกันทุจริต
- ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
- รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมไม่ให้รับเงินใต้
โต๊ะ สินบนต่างๆ โดยจัดทำป้ายคำขวัญ
มีหนังสือเวียน เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติ
ตามกฏหมาย
4. รายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการกรมสรรพา
กรใสสะอาด

- มีประชาสัมพันธ์รายงานผล
การดำเนินงานทุกกิจกรรม
- มีกิจกรรมเผยแพร่ผ่าน
เวบไซต์ของหน่วยงาน

- ติดตามผลการปฏิบัติ
งานและประเมินผล
พ.ศ.2548 - 2551
   

Last update: Thursday, June 9, 2005
Navigator :  chanthaburi > จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด > แผนปฏิบัติการ สท.จันทบุรี