ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
 
เกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี
เกี่ยวกับ สท.จันทบุรี
ข่าวสาร
สาระน่ารู้ เรื่องภาษี
ปฏิทินภาษีอากร  
ผลการจัดเก็บ
ประมวลภาพกิจกรรม
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
จังหวัดจันทบุรีใสสะอาด
แผนผังเว็บไซต์ สท.จันทบุรี
 
 
Untitled Document
ขายสินค้าหรือให้บริการทาง Internet ต้องเสียภาษีหรือไม่อย่างไร
 

การขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านขายเป็นหลักแหล่ง หรือเปิดท้ายขายของ
หรือใส่รถเข็นขายรวมถึงการขายหรือให้บริการทาง Internet ก็ถือเป็นการขายสินค้า
หรือให้บริการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีอากรเหมือนๆกัน เพราะถือว่ามีเงินได้จากการ
ประกอบอาชีพซึ่งกฏหมายรัฐธรรมนูญกำหนดว่า "บุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐ"
และประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมี
หน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่วางไว้

ต้องเสียภาษีอย่างไร...จึงจะถูกต้องตามกฏหมาย
1).
บุคคลธรรมดา หากเป็นคนโสดมีเงินได้เกินกว่า 30,000 บาท และหากมีคู่สมรสโดย
ถูกต้องตามกฏหมายมีเงินได้เกินกว่า 60,000 บาท ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ปีละ 2 ครั้ง และชำระภาษีถ้ามี โดยคำนวณภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กฏหมายกำหนด
2).
นิติบุคคล ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีปีละ 2 ครั้งโดยต้องจัดทำบัญชี
ตามกฏหมายและจัดทำงบดุล งบทำการ งบกำไรขาดทุนที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รับรองยื่นพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กฏหมายกำหนด
3).
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีเงินได้หรือรายรับในปีใดเกินกว่า
1,800,000 บาท มีหน้าที่จ้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน หรือหาก
ประสงค์จะขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนมีเงินได้หรือรายรับเกินกว่า
1,800,000 บาท ก็สามรถกระทำได้
4).

ก่อนยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก่อน โดยจะ
ได้รับบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีจากเจ้าหน้าที่ เว้นแต่บุคคลธรรมดาทีี่่ไม่มีหน้าที่ต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้เลขประชาชนตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือตามทะเบียน
บ้านเป็นเลขที่ใช้แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หารต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
หมายเลข 0-3930-1228-30
หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกๆ อำเภอ และยังหาข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่เว็บไซท์ของกรมสรรพากร
www.rd.go.th
หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี
www.rd.go.th/chanthaburi
และสามารถส่ง E-Mail ถึงท่านสรรพากรพื้นที่จันทบุรี โดยตรงได้ที่
chanthaburi@rd.go.th

Last update: Tuesday, November 22, 2005
Navigator :  chanthaburi > สาระน่ารู้ เรื่องภาษี