เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่
คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ "e-taxinfo"
"ข้อคิดสะกิดใจ" ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
เชิญชวน ยื่นแบบทาง อินเตอร์เน็ต
เชิญชวน ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทรอ์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช
ฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรเปิดให้บริการ "คลีนิกภาษี"
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝางเชิญชวนรับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียง รายการ "คุยเฟื่องเรื่องภาษี"ทาง สวท.ฝาง ทุกวันเวลา 15.10น - 16.00น
เกณฑ์การหักลดหย่อน/หักรายจ่าย การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
Download แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง / คำขอต่างๆ


 


  
 

Last update :
 Friday, January 3, 2014