เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กรมสรรพากรขยายเวลาการให้บริการโทร 1161 รองรับผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
คำถาม-ถามบ่อย ปีภาษี 2560
กรมสรรพากรร่วมกับ 2 สถาบันการเงิน เพิ่มช่องทางให้บริการรับชาระภาษีอากรผ่านเครื่อง EDC
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2560
เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ หักภาษีได้ 2 เท่า
ปฏิทินภาษีอากร
ผู้เสียภาษีมั่นใจได้ภาษีคืนไว สรรพากรคืนผ่านพร้อมเพย์มากกว่า 60%
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ปีภาษี 2560 เป็นต้นไป
ภาษี! ที่ร้านค้า Online ต้องรู้
โปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ชม VTR การให้สัมภาษณ์ของอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs
RD Call Center 1161 ขยายเวลาการให้บริการ
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
- หลักการ - คำชี้แจง  
- พระราชกำหนด - สรุปคำชี้แจง  
- พระราชกฤษฎีกา - เอกสารประกอบการสัมมนา  
ขอเชิญแบบสำรวจความพึงพอใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่" ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง เมื่อ สามีและภรรยา ประกอบกิจการร่วมกัน
วารสารสรรพากร e-Magazine
e-Book
"เกร็ดความรู้"ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ "e-taxinfo"
เชิญชวน ยื่นแบบทาง อินเตอร์เน็ต และชำระภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
เชิญชวน ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรเปิดให้บริการ "คลีนิกภาษี"
เกณฑ์การหักลดหย่อน/หักรายจ่าย การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
Download แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง / คำขอต่างๆ


 


  
 

Last update :
 Wednesday, March 7, 2018