เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ปฏิทินภาษีอากร
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร สส.เวียงแหง
ขอเชิญแบบสำรวจความพึงพอใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่" ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง เมื่อ สามีและภรรยา ประกอบกิจการร่วมกัน
วารสารสรรพากร e-Magazine
e-Book
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่
"เกร็ดความรู้"ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91
คำแนะนำเกี่ยวกับบริการ "e-taxinfo"
เชิญชวน ยื่นแบบทาง อินเตอร์เน็ต และชำระภาษีให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลา
เชิญชวน ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรเปิดให้บริการ "คลีนิกภาษี"
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝางเชิญชวนรับฟังรายการทางวิทยุกระจายเสียง รายการ "คุยเฟื่องเรื่องภาษี" ทาง สวท.ฝาง ทุกวันเวลา 15.10น - 16.00น
เกณฑ์การหักลดหย่อน/หักรายจ่าย การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ระวัง !มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมสรรพากร
Download แบบแสดงรายการภาษี คำร้อง / คำขอต่างๆ


 


  
 

Last update :
 Friday, November 13, 2015