.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
เพลงมาร์ชสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
RD SMART TAX
วารสารสรรพากร


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย และเกษตรจังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวงาน วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ ของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก)ตรงข้ามวัดพระสิงห์ ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ....รายละเอียด( 23 พฤษภาคม 2559)
นางจินตนา วงเวียน สรรพากรพื้นที่เชียงรายและคณะ ร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ** หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ** ประจำปี 2559 ....รายละเอียด(21 มีนาคม 2559)
นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต ....รายละเอียด(22 มกราคม 2559)
นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชน"....รายละเอียด(18 มกราคม 2559)
นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ประจำปี 2558....รายละเอียด(5 ธันวาคม 2558)
นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ประจำปี 2558 ....รายละเอียด(5 ธันวาคม 2558)

นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช"
....รายละเอียด
(23 ตุลาคม 2558)
กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต 5 ประเภท และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตทุกรายการเพิ่มอีก 8 วัน ....รายละเอียด(11 พฤศจิกายน 2557)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด(10 พฤศจิกายน 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

บริการจดทะเบียน
ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์และใบรับอิเล็คทรอนิคส์ (e-Tax Invoice &e-Receipt)
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.

แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็คทรอนิคส์
Insight Pasi
e-Magazine
e-Book