คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

>

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อให้บริการวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย ....รายละเอียด(2 กรกฏาคม 2557)
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย ....รายละเอียด(27 มิถุนายน 2557)
อบรมหลักสูตร ภาษีอากรสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ....รายละเอียด(3 ,10 มิถุนายน 2557)
อบรมหลักสูตร ภาษีอากรสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ....รายละเอียด(2 มิถุนายน 2557)
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสรรพากร ....รายละเอียด(2 มิถุนายน 2557)
การประชุมเสวนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย ภายใต้หัวข้อ “ผ่าความจริง...ไหวหรือไม่ไหว” ....รายละเอียด(30 พฤษภาคม 2557)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช. ค่าจ้างเดือนละ 9,800.- บาท จำนวน 1 อัตรา ....รายละเอียด(23 พฤษภาคม 2557)
นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร และนายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สรรพากรและผู้ประกอบการ จากเหตุแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย ....รายละเอียด(7 พฤษภาคม 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
คำชี้แจงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่