.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
เพลงมาร์ชสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
รายงานประจำปี 2557 : Annual Report 2014
RD SMART TAX
วารสารสรรพากร


นายประสิทธิ์ สุยะนันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต ....รายละเอียด(28 สิงหาคม 2558)
นายประสิทธิ์ สุยะนันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่เชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชน"....รายละเอียด(24 สิงหาคม 2558)
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ....รายละเอียด(16 สิงหาคม 2558)
นายวีระวุฒิ วิทยกุล รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมคณะ ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย....รายละเอียด(22 กรกฎาคม 2558)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จัดโครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2558 ....รายละเอียด(30 มิถุนายน 2558)
การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลได้สิทธิลดหย่อนภาษี และซ้อมความเข้าใจกรณีการได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล....รายละเอียด(28 เมษายน 2558)
กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต 5 ประเภท และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตทุกรายการเพิ่มอีก 8 วัน ....รายละเอียด(11 พฤศจิกายน 2557)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด(10 พฤศจิกายน 2557)
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย กล่าวเปิดงานสัมมนา "การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักงานบัญชีเพื่อให้บริการที่ดีและถูกต้องแก่ผู้เสียภาษี" ....รายละเอียด(1 สิงหาคม 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

บริการจดทะเบียน
ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์และใบรับอิเล็คทรอนิคส์ (e-Tax Invoice &e-Receipt)
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.

แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็คทรอนิคส์
Insight Pasi
e-Magazine
e-Book