คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์บรรทุกจำนวน 2 คัน....รายละเอียด(15 มีนาคม 2557)
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2556 ผ่านอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2557(1 มกราคม 2557)
พิธีบวงสรวง สืบชะตา ทำบุญเมืองเชียงราย และพิธีไหว้สาพญามังราย(26 มกราคม 2557)
พิธีเปิดโครงการจาริกบุญ พุทธสถาน เมืองเชียงราย กิจกรรมที่ 3 จาริกบุญขึ้นวัดพระธาตุดอยตุง(25 มกราคม 2557)
สรรพากร On Tour ปีที่ 8 ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย(17 มกราคม 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
คำชี้แจงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่