.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลภาพกิจกรรม
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุงกรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต 5 ประเภท และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตทุกรายการเพิ่มอีก 8 วัน....รายละเอียด (11 พฤศจิกายน 2557)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด(10 พฤศจิกายน 2557)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กพิเศษ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย....รายละเอียด (10 ตุลาคม 2557)
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือเด็กกำพร้าทั้งชายและหญิง บ้านชาโลม ณ บ้านฟาร์มสัมพันธ์กิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ....รายละเอียด(10 ตุลาคม 2557)
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการ สรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย ให้ นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ....รายละเอียด(29 สิงหาคม 2557)
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐและเอกชน ....รายละเอียด(25 สิงหาคม 2557)
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย กล่าวเปิดงานสัมมนา "การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักงานบัญชีเพื่อให้บริการที่ดีและถูกต้องแก่ผู้เสียภาษี" ....รายละเอียด(1 สิงหาคม 2557)
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย และคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือจากโครงการ "สรรพากรร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย" ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ....รายละเอียด(29 กรกฎาคม 2557)
นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับสรรพากรภาค 8 จาก โครงการ สรรพากรร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรที่ได้รับผลกระทบ ....รายละเอียด(17 กรกฎาคม 2557)
โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อให้บริการวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย ....รายละเอียด(2 กรกฏาคม 2557)
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ณ จังหวัดเชียงราย ....รายละเอียด(27 มิถุนายน 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
คำชี้แจงการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราใหม่