.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกาศประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ความรู้เรื่องภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
เพลงมาร์ชสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
วารสารสรรพากร


1กรกฎาคม 2559ยื่นแบบแสดงราการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 สำหรับปีภาษี 2559 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 **** ยื่นผ่านออนไลน์ถึงวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 **** ....รายละเอียด
12 สิงหาคม 2559 นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ....รายละเอียด
12 สิงหาคม 2559นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ....รายละเอียด
22 มิถุนายน 2559 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จัดโครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2559 ....รายละเอียด
21 มิถุนายน 2559นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมกับโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม จัดโครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ปีงบประมาณ 2559 ....รายละเอียด
9 มิถุนายน 2559 นายชวลิต ชื่นจิตต์ศิริ สรรพากรภาค 8 นางจินตนา วงษ์เวียน สรรพากรพื้นที่เชียงราย ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ....รายละเอียด
8 มิถุนายน 2559นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร นายชวลิต ชื่นจิตต์ศิริ สรรพากรภาค 8 พร้อมคณะ ตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ....รายละเอียด
กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต 5 ประเภท และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตทุกรายการเพิ่มอีก 8 วัน ....รายละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖

บริการจดทะเบียน
ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์และใบรับอิเล็คทรอนิคส์ (e-Tax Invoice &e-Receipt)
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2558
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.

แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็คทรอนิคส์
Insight Pasi
e-Magazine
e-Book<