ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ครึ่งปี  ปีภาษี 2557 ภ.ง.ด.94
หน้าหลักสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย