.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
ความรู้เรื่องภาษี
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
เหนือสุดยอดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน    ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา    ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
รายงานประจำปี 2557 : Annual Report 2014
RD SMART TAX
วารสารสรรพากร


กรมสรรพากร สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2558....รายละเอียด(29 พฤษภาคม 2558)
การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาลได้สิทธิลดหย่อนภาษี และซ้อมความเข้าใจกรณีการได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล....รายละเอียด(28 เมษายน 2558)
กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต 5 ประเภท และขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ตทุกรายการเพิ่มอีก 8 วัน ....รายละเอียด(11 พฤศจิกายน 2557)
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ ....รายละเอียด(10 พฤศจิกายน 2557)
นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ สรรพากรพื้นที่เชียงราย กล่าวเปิดงานสัมมนา "การสร้างความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักงานบัญชีเพื่อให้บริการที่ดีและถูกต้องแก่ผู้เสียภาษี" ....รายละเอียด(1 สิงหาคม 2557)
คำชี้แจงการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
คำชี้แจงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากสามี-ภรรยา (ฉบับที่ 2 )
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของนักแสดงสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๗๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
บริการจดทะเบียน
ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิคส์และใบรับอิเล็คทรอนิคส์ (e-Tax Invoice &e-Receipt)
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
โปรแกรมคำนวณภาษีฯอสังหาริมทรัพย์
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบฯ
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ยื่นแบบผ่าน Rd Smart Tax Application
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการคืนภาษี
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , 91
ยื่น บช.1 ตามประกาศ ป.ป.ช.
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง/คำขอต่างๆ
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็คทรอนิคส์
Insight Pasi
e-Magazine
e-Book