.
คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
     
       ทั่วโลก
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ สท.เชียงราย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยจัดเก็บภาษี
เบอร์โทรศัพท์
ผลการจัดเก็บ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ประกาศประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ความรู้เรื่องภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
เพลงมาร์ชสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม
ปฏิทินท่องเที่ยวเชียงราย
ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
facebook  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
กรมสรรพากร ใน AEC
750 ปี  เมืองเชียงราย
เชียงรายพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง :: Ministry Of  Finance
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
The Revenue Department :: กรมสรรพากร
The Excise Department :: กรมสรรพสามิต
The Treasury Department :: กรมธนารักษ์
The Customs Department :: กรมศุลกากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย
ที่อยู่ : 843 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนพหลโยธิน    ตำบลเวียง    อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงราย    รหัสไปรษณีย์    57000
โทรศัพท์ : 0-5371-1629, 0-5360-0212-5     โทรสาร : 0-5371-6236
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย     โทรศัพท์ : 0-5371-1294, 0-5371-7014     โทรสาร : 0-5371-9132
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่จัน     โทรศัพท์ : 0-5377-1929     โทรสาร : 0-5377-100
0
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่สาย     โทรศัพท์ : 0-5373-1834     โทรสาร : 0-5364-2505
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอพาน     โทรศัพท์ : 0-5372-1548     โทรสาร : 0-5372-1898
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเทิง     โทรศัพท์ : 0-5379-5499     โทรสาร : 0-5379-5509
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเชียงของ     โทรศัพท์ : 0-5379-1502     โทรสาร : 0-5379-1505
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเชียงแสน     โทรศัพท์ : 0-5377-7119     โทรสาร : 0-5377-7125
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงชัย     โทรศัพท์ : 0-5376-9223     โทรสาร : 0-5376-9198
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า     โทรศัพท์ : 0-5378-1365     โทรสาร : 0-5378-1503
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่สรวย     โทรศัพท์ : 0-5378-6014     โทรสาร : 0-5378-6006
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย     โทรศัพท์ : 0-5379-9111     โทรสาร : 0-5379-9116
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น     โทรศัพท์ : 0-5360-8204     โทรสาร : 0-5360-8205
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอป่าแดด     โทรศัพท์ : 0-5376-1000     โทรสาร : 0-5376-1035
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง     โทรศัพท์ : 0-5376-7027     โทรสาร : 0-5376-7026
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอขุนตาล     โทรศัพท์ : 0-5365-7315     โทรสาร : 0-5379-7331
 
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว
ที่อยู่ : อาคารที่ว่าการอำเภอแม่ลาว     โทรศัพท์ : 0-5377-8007     โทรสาร : 0-5377-8008
 
Navigator : หน้าหลัก เกี่ยวกับ สท.เชียงราย หน่วยจัดเก็บภาษี