ผลการจัดเก็บภาษีอากรเทียบประมาณการ (ตามหน่วยรับแบบ)   
ผลการจัดเก็บภาษีอากรของหน่วยงาน
 สท.ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ) 
ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/   ผลการจัดเก็บ      ประมาณการ   เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ   ปี 2558     ปี 2559   ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 241.588 254.938 269.223 13.350 5.53 -14.286 -5.31
ภ.ง.ด.2 19.785 15.995 19.301 -3.790 -19.16 -3.306 -17.13
ภ.ง.ด.3 36.979 35.997 38.578 -0.982 -2.66 -2.581 -6.69
ภ.ง.ด.90 2.159 1.119 2.296 -1.040 -48.16 -1.176 -51.24
ภ.ง.ด.91 0.653 1.222 0.696 0.570 87.27 0.527 75.69
ภ.ง.ด.93 0.088 0.077 0.000 -0.011 -12.78 0.077 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 5.289 5.308 5.908 0.019 0.36 -0.601 -10.17
ท.ป.3 3.867 2.608 4.119 -1.258 -32.54 -1.510 -36.67
คลังหัก ณ ที่จ่าย 14.917 16.334 15.813 1.417 9.50 0.521 3.30
ที่ดินจัดเก็บ 22.913 12.717 24.099 -10.196 -44.50 -11.382 -47.23
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 348.237 346.314 380.032 -1.923 -0.55 -33.718 -8.87
ภ.ง.ด.50 30.884 29.576 34.861 -1.308 -4.24 -5.285 -15.16
ภ.ง.ด.51 35.710 35.989 39.683 0.279 0.78 -3.694 -9.31
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 240.890 226.545 278.788 -14.344 -5.95 -52.243 -18.74
ภ.ง.ด.54 171.921 232.770 199.573 60.850 35.39 33.197 16.63
ภ.ง.ด.55 0.013 0.003 0.014 -0.010 -78.40 -0.011 -80.02
ท.ป.3 11.635 8.349 16.029 -3.286 -28.24 -7.680 -47.91
คลังหัก ณ ที่จ่าย 2.364 4.799 2.723 2.435 103.01 2.076 76.22
ที่ดินจัดเก็บ 14.262 10.095 15.332 -4.168 -29.22 -5.237 -34.16
รวมกาษีนิติบุคคล 507.680 548.128 587.004 40.448 7.97 -38.877 -6.62
ภ.พ.30 509.426 582.552 562.546 73.126 14.35 20.007 3.56
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 71.187 90.114 75.102 18.927 26.59 15.012 19.99
ท.ป.3 3.022 7.446 2.934 4.424 146.38 4.511 153.73
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 583.635 680.112 640.582 96.477 16.53 39.530 6.17
ภ.ธ.40 7.737 8.041 8.043 0.303 3.92 -0.002 -0.02
ท.ป.3 1.054 0.053 1.030 -1.001 -94.99 -0.977 -94.87
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 93.182 40.657 94.501 -52.525 -56.37 -53.844 -56.98
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 101.973 48.751 103.574 -53.223 -52.19 -54.823 -52.93
อ.ส.4 0.794 1.435 1.061 0.641 80.66 0.374 35.29
อ.ส.4 ก 0.307 0.222 0.303 -0.085 -27.83 -0.081 -26.87
อ.ส.4 ข 0.617 0.255 0.581 -0.362 -58.67 -0.325 -56.05
อ.ส.10 1.661 1.445 1.663 -0.216 -12.99 -0.218 -13.10
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 7.849 4.994 8.504 -2.855 -36.37 -3.510 -41.27
ขนส่งจัดเก็บ 3.057 2.870 2.546 -0.187 -6.13 0.324 12.73
รวมอากรแสตมป์ 14.286 11.221 14.657 -3.065 -21.45 -3.436 -23.44
รายได้อื่นๆ 0.428 0.539 0.434 0.111 25.87 0.105 24.13
รวมทุกประเภทภาษี 1,556.239 1,635.065 1,726.284 78.826 5.07 -91.219 -5.28
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 1,397.695 1,542.599 1,562.765 144.904 10.37 -20.167 -1.29
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 158.544 92.466 163.518 -66.078 -41.68 -71.052 -43.45