ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ) 
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/ ผลการจัดเก็บ  ประมาณการ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ ปี 2558 ปี 2559 ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 251.26 256.71 279.33 5.45 2.17 -22.61 -8.10
ภ.ง.ด.2 9.43 12.15 7.73 2.72 28.78 4.42 57.24
ภ.ง.ด.3 40.76 32.25 43.42 -8.50 -20.86 -11.16 -25.71
ภ.ง.ด.90 2.19 0.98 2.39 -1.21 -55.11 -1.41 -58.82
ภ.ง.ด.91 11.57 0.27 0.64 -11.30 -97.69 -0.37 -58.19
ภ.ง.ด.93 0.80 0.15 0.00 -0.65 -80.86 0.15 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 2.18 0.57 2.26 -1.61 -73.94 -1.69 -74.81
ท.ป.3 3.77 5.11 4.18 1.35 35.73 0.93 22.22
คลังหัก ณ ที่จ่าย 10.61 11.34 11.24 0.74 6.94 0.10 0.88
ที่ดินจัดเก็บ 30.22 17.90 31.77 -12.32 -40.77 -13.88 -43.67
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 362.77 337.44 382.95 -25.34 -6.98 -45.51 -11.88
ภ.ง.ด.50 36.94 37.18 42.21 0.25 0.67 -5.03 -11.92
ภ.ง.ด.51 1199.84 1204.80 1305.00 4.96 0.41 -100.20 -7.68
ภ.ง.ด.52 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 233.57 217.23 268.85 -16.34 -7.00 -51.62 -19.20
ภ.ง.ด.54 182.06 226.30 211.96 44.24 24.30 14.34 6.76
ภ.ง.ด.55 0.01 0.00 0.01 -0.01 -99.25 -0.01 -99.31
ท.ป.3 8.55 3.88 11.61 -4.67 -54.59 -7.73 -66.56
คลังหัก ณ ที่จ่าย 3.08 4.18 3.55 1.10 35.63 0.63 17.74
ที่ดินจัดเก็บ 14.80 15.62 15.91 0.82 5.53 -0.29 -1.84
รวมภาษีนิติบุคคล 1,678.86 1,709.19 1,859.11 30.34 1.81 -149.91 -8.06
ภ.พ.30 539.62 582.36 592.53 42.74 7.92 -10.16 -1.72
ภ.พ.31 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ภ.พ.36 82.77 74.05 87.25 -8.72 -10.54 -13.20 -15.13
ท.ป.3 7.75 2.34 7.49 -5.40 -69.74 -5.15 -68.72
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 630.14 658.75 687.27 28.61 4.54 -28.52 -4.15
ภ.ธ.40 9.74 6.57 10.58 -3.17 -32.55 -4.01 -37.89
ท.ป.3 0.30 0.02 0.31 -0.28 -93.11 -0.29 -93.27
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 104.74 62.38 110.56 -42.36 -40.45 -48.18 -43.58
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 114.79 68.97 121.45 -45.82 -39.91 -52.48 -43.21
อ.ส.4 0.47 1.25 1.05 0.78 167.99 0.20 18.70
อ.ส.4 ก 0.29 0.19 0.28 -0.09 -32.45 -0.09 -31.79
อ.ส.4 ข 0.59 0.24 0.58 -0.35 -59.68 -0.35 -59.37
อ.ส.10 1.59 1.72 1.59 0.13 8.18 0.13 8.01
ท.ป.3 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 8.51 8.14 9.10 -0.38 -4.46 -0.97 -10.62
ขนส่งจัดเก็บ 2.67 2.85 2.63 0.18 6.84 0.22 8.19
รวมอากรแสตมป์ 14.11 14.38 15.25 0.27 1.93 -0.86 -5.66
รายได้อื่นๆ 0.44 0.48 0.46 0.03 7.57 0.02 4.06
รวมทุกประเภทภาษี 2,801.11 2,789.21 3,066.48 -11.90 -0.42 -277.27 -9.04
รวมสรรพากรจัดเก็บ 2,626.49 2,666.81 2,881.71 40.33 1.54 -214.90 -7.46
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 174.63 122.40 184.77 -52.23 -29.91 -62.37 -33.76
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1