ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ) 
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนธันวาคม 2558
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/ ผลการจัดเก็บ  ประมาณการ เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ ปี 2558 ปี 2559 ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 246.68 251.28 276.31 4.59 1.86 -25.03 -9.06
ภ.ง.ด.2 9.63 13.51 10.13 3.88 40.33 3.37 33.28
ภ.ง.ด.3 41.89 42.84 43.41 0.95 2.27 -0.57 -1.30
ภ.ง.ด.90 1.29 1.45 1.41 0.16 12.17 0.04 2.74
ภ.ง.ด.91 0.86 0.35 0.92 -0.52 -59.77 -0.58 -62.43
ภ.ง.ด.93 0.71 0.18 0.00 -0.52 -74.39 0.18 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.94 0.77 1.02 -0.16 -17.56 -0.25 -24.14
ท.ป.3 5.00 1.97 5.60 -3.04 -60.68 -3.64 -64.90
คลังหัก ณ ที่จ่าย 9.91 11.16 10.50 1.25 12.65 0.66 6.26
ที่ดินจัดเก็บ 21.95 19.10 23.14 -2.85 -13.00 -4.04 -17.45
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 338.86 342.61 372.45 3.74 1.10 -29.84 -8.01
ภ.ง.ด.50 45.81 33.27 51.03 -12.54 -27.38 -17.77 -34.82
ภ.ง.ด.51 980.05 750.19 1057.99 -229.85 -23.45 -307.80 -29.09
ภ.ง.ด.52 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 227.26 224.96 259.22 -2.30 -1.01 -34.25 -13.21
ภ.ง.ด.54 506.05 308.76 583.17 -197.28 -38.99 -274.40 -47.05
ภ.ง.ด.55 0.00 0.01 0.00 0.01 2235.56 0.01 2060.53
ท.ป.3 10.57 8.65 13.48 -1.93 -18.22 -4.83 -35.85
คลังหัก ณ ที่จ่าย 4.29 10.57 4.94 6.29 146.67 5.64 114.12
ที่ดินจัดเก็บ 20.95 7.21 20.66 -13.73 -65.57 -13.45 -65.09
รวมภาษีนิติบุคคล 1,794.97 1,343.63 1,990.48 -451.34 -25.14 -646.86 -32.50
ภ.พ.30 586.56 608.16 645.23 21.60 3.68 -37.07 -5.75
ภ.พ.31 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ภ.พ.36 205.15 137.50 216.64 -67.66 -32.98 -79.14 -36.53
ท.ป.3 3.28 8.57 2.99 5.29 161.37 5.59 187.13
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 794.99 754.22 864.86 -40.77 -5.13 -110.63 -12.79
ภ.ธ.40 6.69 9.75 7.38 3.06 45.71 2.37 32.17
ท.ป.3 1.99 5.33 1.70 3.34 167.60 3.63 213.32
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 86.76 84.07 75.06 -2.69 -3.10 9.02 12.01
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 95.44 99.15 84.13 3.71 3.88 15.02 17.85
อ.ส.4 1.29 1.58 0.65 0.29 22.32 0.93 143.27
อ.ส.4 ก 0.28 0.23 0.28 -0.05 -19.00 -0.05 -17.83
อ.ส.4 ข 0.54 0.31 0.59 -0.24 -43.52 -0.28 -47.95
อ.ส.10 1.51 1.95 1.52 0.43 28.67 0.43 28.50
ท.ป.3 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 9.60 8.36 10.99 -1.24 -12.93 -2.62 -23.89
ขนส่งจัดเก็บ 3.04 3.13 3.11 0.09 2.84 0.02 0.67
รวมอากรแสตมป์ 16.28 15.56 17.13 -0.72 -4.44 -1.57 -9.17
รายได้อื่นๆ 0.43 0.54 0.39 0.11 25.68 0.15 36.85
รวมทุกประเภทภาษี 3,040.97 2,555.71 3,329.45 -485.27 -15.96 -773.74 -23.24
รวมสรรพากรจัดเก็บ 2,884.47 2,412.09 3,181.06 -472.37 -16.38 -768.96 -24.17
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 156.50 143.61 148.39 -12.89 -8.24 -4.78 -3.22
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 8 มกราคม 2559
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1