ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 941.915 1,018.131 1,005.046 76.216 8.09 13.085 1.30
ภ.ง.ด.2 23.295 33.754 28.596 10.458 44.89 5.157 18.03
ภ.ง.ด.3 45.307 42.776 53.834 -2.531 -5.59 -11.058 -20.54
ภ.ง.ด.90 2.896 8.671 3.168 5.775 199.40 5.503 173.68
ภ.ง.ด.91 7.377 1.660 1.186 -5.717 -77.50 0.474 39.99
ภ.ง.ด.93 2.647 2.129 0.000 -0.518 -19.59 2.129 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.480 0.474 0.175 -0.006 -1.17 0.299 171.08
ท.ป.3 2.191 0.511 2.443 -1.680 -76.67 -1.932 -79.08
คลังหัก ณ ที่จ่าย 10.577 10.654 11.213 0.077 0.73 -0.559 -4.98
ที่ดินจัดเก็บ 19.528 27.719 20.563 8.191 41.95 7.156 34.80
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 1,056.213 1,146.478 1,126.223 90.265 8.55 20.255 1.80
ภ.ง.ด.50 9.642 35.368 11.054 25.725 266.80 24.313 219.95
ภ.ง.ด.51 21.376 25.483 23.651 4.108 19.22 1.832 7.75
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 262.465 244.853 309.368 -17.613 -6.71 -64.515 -20.85
ภ.ง.ด.54 444.596 240.952 495.467 -203.644 -45.80 -254.516 -51.37
ภ.ง.ด.55 0.000 0.002 0.000 0.002 #DIV/0! 0.002 #DIV/0!
ท.ป.3 20.281 2.354 26.944 -17.927 -88.39 -24.590 -91.26
คลังหัก ณ ที่จ่าย 5.206 4.274 5.997 -0.931 -17.89 -1.723 -28.72
ที่ดินจัดเก็บ 12.687 8.382 13.639 -4.305 -33.93 -5.257 -38.54
รวมภาษีนิติบุคคล 776.253 561.667 886.121 -214.586 -27.64 -324.454 -36.62
ภ.พ.30 518.126 632.554 584.865 114.428 22.08 47.689 8.15
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 88.625 91.299 93.466 2.674 3.02 -2.167 -2.32
ท.ป.3 5.343 3.001 5.287 -2.342 -43.83 -2.286 -43.24
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 612.094 726.854 683.618 114.761 18.75 43.236 6.32
ภ.ธ.40 8.135 7.168 8.871 -0.967 -11.89 -1.703 -19.20
ท.ป.3 1.526 0.014 1.614 -1.512 -99.08 -1.600 -99.13
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 51.794 36.917 75.559 -14.878 -28.72 -38.642 -51.14
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 61.456 44.099 86.043 -17.357 -28.24 -41.945 -48.75
อ.ส.4 1.136 2.294 0.729 1.158 102.01 1.565 214.64
อ.ส.4 ก 0.287 0.200 0.285 -0.088 -30.45 -0.085 -29.94
อ.ส.4 ข 0.587 0.286 0.590 -0.300 -51.20 -0.304 -51.52
อ.ส.10 3.762 1.423 3.766 -2.339 -62.17 -2.343 -62.21
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 7.366 7.679 8.157 0.312 4.24 -0.479 -5.87
ขนส่งจัดเก็บ 1.442 2.335 1.612 0.893 61.94 0.723 44.87
รวมอากรแสตมป์ 14.580 14.217 15.140 -0.362 -2.49 -0.923 -6.10
รายได้อื่นๆ 0.431 0.402 0.427 -0.029 -6.62 -0.025 -5.75
รวมทุกประเภทภาษี 2,521.026 2,493.718 2,797.572 -27.309 -1.08 -303.855 -10.86
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 2,412.426 2,395.758 2,660.833 -16.668 -0.69 -265.075 -9.96
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 108.601 97.960 136.740 -10.640 -9.80 -38.779 -28.36
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1