ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 239.037 252.820 270.656 13.784 5.77 -17.835 -6.59
ภ.ง.ด.2 9.092 9.114 9.031 0.022 0.24 0.082 0.91
ภ.ง.ด.3 33.796 28.104 39.780 -5.692 -16.84 -11.676 -29.35
ภ.ง.ด.90 17.117 10.275 18.842 -6.842 -39.97 -8.567 -45.47
ภ.ง.ด.91 25.688 24.251 27.425 -1.437 -5.59 -3.174 -11.57
ภ.ง.ด.93 4.282 3.484 0.000 -0.798 -18.64 3.484 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.427 0.305 0.458 -0.122 -28.60 -0.153 -33.43
ท.ป.3 0.312 15.585 0.351 15.273 4,893.45 15.234 4,343.71
คลังหัก ณ ที่จ่าย 10.501 11.309 11.131 0.808 7.69 0.177 1.59
ที่ดินจัดเก็บ 16.594 20.687 17.484 4.093 24.66 3.203 18.32
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 356.846 375.934 395.159 19.088 5.35 -19.225 -4.87
ภ.ง.ด.50 45.085 51.450 50.832 6.366 14.12 0.618 1.22
ภ.ง.ด.51 53.317 44.003 56.122 -9.314 -17.47 -12.118 -21.59
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 213.854 214.343 248.102 0.488 0.23 -33.760 -13.61
ภ.ง.ด.54 113.667 152.110 130.915 38.442 33.82 21.194 16.19
ภ.ง.ด.55 0.104 0.031 0.113 -0.073 -70.13 -0.082 -72.37
ท.ป.3 9.496 5.155 13.268 -4.341 -45.71 -8.113 -61.14
คลังหัก ณ ที่จ่าย 4.462 5.842 5.140 1.380 30.92 0.701 13.64
ที่ดินจัดเก็บ 12.334 12.570 13.259 0.236 1.92 -0.689 -5.19
รวมภาษีนิติบุคคล 452.320 485.504 517.752 33.184 7.34 -32.248 -6.23
ภ.พ.30 615.838 619.010 686.838 3.172 0.52 -67.828 -9.88
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 53.592 64.013 56.355 10.421 19.45 7.658 13.59
ท.ป.3 2.876 9.056 2.819 6.180 214.92 6.237 221.26
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 672.306 692.079 746.012 19.773 2.94 -53.933 -7.23
ภ.ธ.40 7.945 7.837 8.205 -0.107 -1.35 -0.367 -4.48
ท.ป.3 1.129 0.057 0.400 -1.072 -94.92 -0.343 -85.66
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 49.153 48.103 63.063 -1.050 -2.14 -14.960 -23.72
รวมภาษีธุรกิจเฉพา 58.227 55.998 71.667 -2.230 -3.83 -15.670 -21.86
อ.ส.4 0.706 2.704 0.729 1.998 283.16 1.975 270.89
อ.ส.4 ก 0.286 0.210 0.285 -0.077 -26.81 -0.076 -26.48
อ.ส.4 ข 0.551 0.279 0.552 -0.273 -49.45 -0.274 -49.54
อ.ส.10 2.035 1.152 2.039 -0.883 -43.39 -0.887 -43.50
ท.ป.3 0.137 0.000 0.000 -0.137 -100.00 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 7.356 5.483 8.146 -1.873 -25.46 -2.663 -32.69
ขนส่งจัดเก็บ 2.773 2.554 2.918 -0.219 -7.89 -0.364 -12.47
รวมอากรแสตมป์ 13.845 12.382 14.670 -1.463 -10.57 -2.288 -15.60
รายได้อื่นๆ 0.459 0.460 0.437 0.001 0.30 0.023 5.29
รวมทุกประเภทภาษี 1,554.002 1,622.357 1,745.697 68.354 4.40 -123.340 -7.07
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 1,450.829 1,515.809 1,624.555 64.980 4.48 -108.746 -6.69
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 103.173 106.548 121.142 3.375 3.27 -14.594 -12.05
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 8 มีนาคม 2558
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1