ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 248.334 252.597 282.516 4.262 1.72 -29.919 -10.59
ภ.ง.ด.2 8.883 6.600 9.532 -2.283 -25.70 -2.932 -30.76
ภ.ง.ด.3 36.452 31.176 43.865 -5.276 -14.47 -12.689 -28.93
ภ.ง.ด.90 96.352 90.986 107.828 -5.365 -5.57 -16.842 -15.62
ภ.ง.ด.91 327.931 348.055 350.927 20.124 6.14 -2.872 -0.82
ภ.ง.ด.93 4.554 3.690 0.000 -0.864 -18.97 3.690 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 1.470 0.794 1.635 -0.676 -46.01 -0.841 -51.45
ท.ป.3 1.025 1.204 1.070 0.179 17.42 0.134 12.53
คลังหัก ณ ที่จ่าย 10.672 11.595 11.313 0.923 8.65 0.282 2.49
ที่ดินจัดเก็บ 36.800 25.011 38.727 -11.788 -32.03 -13.716 -35.42
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 772.473 771.707 847.414 -0.766 -0.10 -75.706 -8.93
ภ.ง.ด.50 9.192 30.351 10.412 21.159 230.20 19.939 191.49
ภ.ง.ด.51 38.881 16.383 43.303 -22.498 -57.86 -26.920 -62.17
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 212.006 198.221 245.879 -13.785 -6.50 -47.658 -19.38
ภ.ง.ด.54 230.989 278.782 267.836 47.793 20.69 10.946 4.09
ภ.ง.ด.55 0.019 0.026 0.021 0.007 34.97 0.005 24.86
ท.ป.3 6.539 0.379 8.944 -6.160 -94.21 -8.565 -95.77
คลังหัก ณ ที่จ่าย 7.066 7.231 8.140 0.165 2.34 -0.909 -11.16
ที่ดินจัดเก็บ 18.131 15.387 18.328 -2.744 -15.14 -2.941 -16.05
รวมภาษีนิติบุคคล 522.823 546.759 602.862 23.936 4.58 -56.103 -9.31
ภ.พ.30 521.275 666.441 587.724 145.165 27.85 78.717 13.39
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 111.624 114.863 117.744 3.239 2.90 -2.881 -2.45
ท.ป.3 8.520 2.981 6.853 -5.539 -65.02 -3.872 -56.50
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 641.419 784.285 712.321 142.865 22.27 71.964 10.10
ภ.ธ.40 8.317 8.498 9.363 0.181 2.17 -0.865 -9.24
ท.ป.3 0.293 0.015 0.301 -0.278 -94.74 -0.285 -94.86
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 71.926 66.042 85.374 -5.884 -8.18 -19.332 -22.64
รวมภาษีธุรกิจเฉพา 80.536 74.555 95.037 -5.981 -7.43 -20.483 -21.55
อ.ส.4 0.847 2.191 1.540 1.343 158.58 0.651 42.25
อ.ส.4 ก 0.264 0.240 0.262 -0.024 -9.10 -0.023 -8.61
อ.ส.4 ข 0.427 0.227 0.427 -0.200 -46.77 -0.200 -46.80
อ.ส.10 1.712 1.419 1.715 -0.293 -17.13 -0.296 -17.27
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 6.946 7.120 7.692 0.173 2.49 -0.573 -7.45
ขนส่งจัดเก็บ 3.036 3.053 3.001 0.017 0.58 0.052 1.74
รวมอากรแสตมป์ 13.232 14.249 14.637 1.017 7.69 -0.388 -2.65
รายได้อื่นๆ 0.600 0.611 0.569 0.011 1.83 0.042 7.39
รวมทุกประเภทภาษี ####### ####### 2,272.841 161.083 7.93 -80.675 -3.55
       
รวมสรรพากรจัดเก็ ####### ####### 2,100.266 180.221 9.60 -43.538 -2.07
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 154.576 135.438 172.575 -19.138 -12.38 -37.136 -21.52
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 2558
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1