ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 240.089 255.450 269.857 15.361 6.40 -14.407 -5.34
ภ.ง.ด.2 43.371 41.947 51.106 -1.423 -3.28 -9.159 -17.92
ภ.ง.ด.3 41.541 35.673 47.552 -5.868 -14.13 -11.879 -24.98
ภ.ง.ด.90 29.226 35.074 32.322 5.848 20.01 2.752 8.52
ภ.ง.ด.91 55.180 58.709 59.294 3.529 6.40 -0.584 -0.99
ภ.ง.ด.93 2.187 1.759 0.000 -0.427 -19.55 1.759 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.128 0.255 0.138 0.128 99.91 0.117 84.45
ท.ป.3 16.148 13.785 17.572 -2.363 -14.63 -3.787 -21.55
คลังหัก ณ ที่จ่าย 8.554 10.866 9.068 2.313 27.04 1.799 19.84
ที่ดินจัดเก็บ 13.324 23.785 13.844 10.461 78.51 9.941 71.80
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 449.747 477.304 500.753 27.557 6.13 -23.449 -4.68
ภ.ง.ด.50 225.683 19.697 255.012 -205.986 -91.27 -235.315 -92.28
ภ.ง.ด.51 10.115 8.376 11.387 -1.739 -17.19 -3.011 -26.44
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 239.104 224.750 287.528 -14.354 -6.00 -62.779 -21.83
ภ.ง.ด.54 291.868 635.474 339.154 343.606 117.73 296.320 87.37
ภ.ง.ด.55 0.027 0.068 0.029 0.041 156.03 0.039 136.84
ท.ป.3 2.621 2.272 2.739 -0.349 -13.30 -0.467 -17.03
คลังหัก ณ ที่จ่าย 4.383 5.950 5.050 1.566 35.73 0.900 17.82
ที่ดินจัดเก็บ 24.326 24.102 26.383 -0.225 -0.92 -2.282 -8.65
รวมภาษีนิติบุคค 798.127 920.688 927.282 122.562 15.36 -6.593 -0.71
ภ.พ.30 630.324 715.431 701.691 85.107 13.50 13.740 1.96
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 106.529 100.120 112.441 -6.409 -6.02 -12.321 -10.96
ท.ป.3 9.096 2.136 9.021 -6.960 -76.51 -6.885 -76.32
สรรพสามิตจัดเก็ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 745.949 817.688 823.154 71.739 9.62 -5.466 -0.66
ภ.ธ.40 9.170 7.892 10.603 -1.278 -13.93 -2.711 -25.57
ท.ป.3 0.248 0.014 0.252 -0.234 -94.36 -0.238 -94.45
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 43.385 86.759 54.767 43.374 99.98 31.993 58.42
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 52.803 94.666 65.622 41.863 79.28 29.043 44.26
อ.ส.4 1.470 1.079 1.449 -0.391 -26.58 -0.370 -25.51
อ.ส.4 ก 0.229 0.229 0.226 0.000 0.09 0.003 1.20
อ.ส.4 ข 0.521 0.246 0.528 -0.276 -52.85 -0.282 -53.42
อ.ส.10 2.868 1.444 2.871 -1.424 -49.65 -1.427 -49.70
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 5.600 5.707 6.286 0.106 1.90 -0.579 -9.22
ขนส่งจัดเก็บ 2.306 2.210 2.384 -0.096 -4.17 -0.174 -7.29
รวมอากรแสตมป์ 12.995 10.915 13.744 -2.080 -16.00 -2.829 -20.58
รายได้อื่นๆ 0.598 0.481 0.601 -0.117 -19.51 -0.120 -19.98
รวมทุกประเภทภาษี 2,060.218 2,321.742 2,331.156 261.524 12.69 -9.414 -0.40
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 1,958.339 2,162.363 2,213.375 204.024 10.42 -51.012 -2.30
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 101.879 159.379 117.781 57.500 56.44 41.598 35.32
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2558
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1