ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 271.168 289.096 303.338 17.928 6.61 -14.243 -4.70
ภ.ง.ด.2 17.027 20.961 18.523 3.933 23.10 2.438 13.16
ภ.ง.ด.3 36.511 31.865 41.317 -4.646 -12.72 -9.452 -22.88
ภ.ง.ด.90 3.034 2.594 3.391 -0.440 -14.51 -0.797 -23.50
ภ.ง.ด.91 1.555 1.928 1.671 0.373 23.95 0.257 15.38
ภ.ง.ด.93 0.587 0.061 0.000 -0.526 -89.69 0.061 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.219 0.140 0.247 -0.079 -35.92 -0.107 -43.34
ท.ป.3 35.881 45.995 39.603 10.114 28.19 6.392 16.14
คลังหัก ณ ที่จ่าย 12.694 11.297 13.456 -1.396 -11.00 -2.159 -16.04
ที่ดินจัดเก็บ 17.037 15.809 17.933 -1.228 -7.21 -2.124 -11.84
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 395.712 419.745 439.479 24.033 6.07 -19.734 -4.49
ภ.ง.ด.50 1,357.157 1,486.208 1,956.672 129.050 9.51 -470.464 -24.04
ภ.ง.ด.51 24.244 33.311 27.370 9.068 37.40 5.941 21.71
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 252.470 232.969 292.465 -19.501 -7.72 -59.496 -20.34
ภ.ง.ด.54 1,230.791 282.588 266.871 -948.203 -77.04 15.717 5.89
ภ.ง.ด.55 0.247 0.474 0.267 0.226 91.52 0.206 77.17
ท.ป.3 2.832 0.573 2.960 -2.259 -79.76 -2.387 -80.64
คลังหัก ณ ที่จ่าย 5.400 5.625 6.221 0.225 4.17 -0.596 -9.58
ที่ดินจัดเก็บ 15.078 7.444 16.843 -7.634 -50.63 -9.399 -55.80
รวมภาษีนิติบุคคล 2,888.220 2,049.192 2,569.669 -839.028 -29.05 -520.477 -20.25
ภ.พ.30 455.515 586.043 514.931 130.528 28.65 71.112 13.81
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 501.873 107.998 247.612 -393.875 -78.48 -139.615 -56.38
ท.ป.3 7.741 7.859 7.669 0.118 1.53 0.191 2.49
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 965.129 701.900 770.212 -263.229 -27.27 -68.312 -8.87
ภ.ธ.40 10.027 7.715 11.215 -2.312 -23.06 -3.500 -31.21
ท.ป.3 0.248 0.014 0.253 -0.234 -94.36 -0.239 -94.47
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 39.727 29.844 52.859 -9.883 -24.88 -23.015 -43.54
รวมภาษีธุรกิจเฉพา 50.001 37.573 64.327 -12.429 -24.86 -26.754 -41.59
อ.ส.4 0.765 2.140 1.059 1.375 179.79 1.081 102.02
อ.ส.4 ก 0.257 0.225 0.233 -0.033 -12.73 -0.008 -3.56
อ.ส.4 ข 0.406 0.248 0.408 -0.159 -39.03 -0.160 -39.26
อ.ส.10 1.092 1.171 1.091 0.079 7.24 0.080 7.36
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 5.643 4.842 6.249 -0.802 -14.20 -1.408 -22.52
ขนส่งจัดเก็บ 2.580 2.902 2.622 0.322 12.47 0.280 10.67
รวมอากรแสตมป์ 10.744 11.527 11.662 0.783 7.29 -0.136 -1.16
รายได้อื่นๆ 0.539 0.466 0.536 -0.073 -13.62 -0.070 -13.06
รวมทุกประเภทภาษี 4,310.346 3,220.403 3,855.885 -1,089.943 -25.29 -635.482 -16.48
       
รวมสรรพากรจัดเก็ 4,212.187 3,142.639 3,739.701 -1,069.547 -25.39 -597.062 -15.97
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 98.159 77.764 116.183 -20.396 -20.78 -38.420 -33.07
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2559
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1