ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 250.503 284.914 284.329 34.411 13.74 0.585 0.21
ภ.ง.ด.2 41.150 52.474 47.223 11.324 27.52 5.251 11.12
ภ.ง.ด.3 35.647 38.176 39.665 2.529 7.10 -1.489 -3.75
ภ.ง.ด.90 1.447 1.895 1.757 0.448 30.95 0.138 7.86
ภ.ง.ด.91 0.884 3.768 0.948 2.883 325.97 2.820 297.51
ภ.ง.ด.93 0.091 0.074 0.000 -0.017 -18.85 0.074 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 0.152 0.087 0.164 -0.065 -42.84 -0.077 -47.06
ท.ป.3 24.755 30.938 28.430 6.183 24.98 2.508 8.82
คลังหัก ณ ที่จ่าย 10.818 11.066 11.467 0.249 2.30 -0.401 -3.50
ที่ดินจัดเก็บ 25.624 22.996 26.990 -2.628 -10.26 -3.995 -14.80
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 391.070 446.387 440.973 55.316 14.14 5.414 1.23
ภ.ง.ด.50 893.609 858.497 738.910 -35.111 -3.93 119.587 16.18
ภ.ง.ด.51 7.238 13.170 8.020 5.932 81.96 5.150 64.22
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 238.646 214.591 275.527 -24.055 -10.08 -60.936 -22.12
ภ.ง.ด.54 681.699 1,511.747 786.932 830.048 121.76 724.815 92.11
ภ.ง.ด.55 0.345 0.007 0.373 -0.338 -97.87 -0.366 -98.03
ท.ป.3 5.270 50.894 5.508 45.624 865.64 45.386 824.05
คลังหัก ณ ที่จ่าย 4.639 4.912 5.344 0.273 5.89 -0.432 -8.08
ที่ดินจัดเก็บ 30.143 15.656 15.085 -14.487 -48.06 0.571 3.78
รวมภาษีนิติบุคค 1,861.589 2,669.475 1,835.699 807.887 43.40 833.777 45.42
ภ.พ.30 562.341 629.972 626.630 67.631 12.03 3.341 0.53
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 278.560 560.257 294.401 281.696 101.13 265.856 90.30
ท.ป.3 5.244 2.548 4.850 -2.696 -51.42 -2.303 -47.48
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ 846.145 1,192.776 925.882 346.631 40.97 266.894 28.83
ภ.ธ.40 9.772 11.040 10.695 1.269 12.98 0.345 3.23
ท.ป.3 0.726 0.077 0.750 -0.649 -89.39 -0.673 -89.72
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 104.379 59.744 64.859 -44.635 -42.76 -5.115 -7.89
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 114.876 70.861 76.303 -44.015 -38.32 -5.442 -7.13
อ.ส.4 1.209 1.456 1.379 0.247 20.42 0.077 5.61
อ.ส.4 ก 0.275 0.236 0.273 -0.040 -14.37 -0.038 -13.83
อ.ส.4 ข 0.377 0.303 0.380 -0.074 -19.57 -0.076 -20.09
อ.ส.10 2.160 1.751 2.191 -0.409 -18.93 -0.439 -20.06
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 9.862 6.008 10.921 -3.854 -39.08 -4.913 -44.99
ขนส่งจัดเก็บ 2.796 3.124 2.798 0.328 11.74 0.325 11.62
รวมอากรแสตมป์ 16.679 12.878 17.942 -3.801 -22.79 -5.064 -28.23
รายได้อื่นๆ 0.547 0.592 0.561 0.045 8.24 0.031 5.54
รวมทุกประเภทภาษี 3,230.906 4,392.969 3,297.359 1,162.063 35.97 1,095.610 33.23
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 3,042.647 4,269.463 3,159.895 1,226.817 40.32 1,109.569 35.11
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 188.259 123.506 137.465 -64.754 -34.40 -13.959 -10.15
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1