ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 307.825 340.851 348.198 33.026 10.73 -7.346 -2.11
ภ.ง.ด.2 33.387 20.994 41.152 -12.393 -37.12 -20.159 -48.99
ภ.ง.ด.3 38.194 32.149 41.826 -6.045 -15.83 -9.677 -23.14
ภ.ง.ด.90 1.165 1.265 1.301 0.100 8.54 -0.036 -2.76
ภ.ง.ด.91 0.607 1.034 0.648 0.427 70.46 0.386 59.47
ภ.ง.ด.93 0.469 0.062 0.000 -0.407 -86.82 0.062 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 1.979 1.397 2.130 -0.582 -29.40 -0.733 -34.43
ท.ป.3 1.349 1.769 1.468 0.420 31.16 0.301 20.51
คลังหัก ณ ที่จ่าย 11.104 10.935 11.770 -0.168 -1.52 -0.835 -7.10
ที่ดินจัดเก็บ 15.317 18.497 16.108 3.180 20.76 2.388 14.83
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 411.394 428.952 464.602 17.558 4.27 -35.650 -7.67
ภ.ง.ด.50 97.703 88.016 110.869 -9.686 -9.91 -22.853 -20.61
ภ.ง.ด.51 32.986 10.357 36.205 -22.629 -68.60 -25.849 -71.39
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 250.547 243.729 290.203 -6.817 -2.72 -46.474 -16.01
ภ.ง.ด.54 527.889 479.731 617.077 -48.158 -9.12 -137.346 -22.26
ภ.ง.ด.55 0.001 0.000 0.001 -0.001 -100.00 -0.001 -100.00
ท.ป.3 4.607 23.293 4.814 18.686 405.63 18.479 383.86
คลังหัก ณ ที่จ่าย 5.087 3.316 5.860 -1.770 -34.80 -2.544 -43.41
ที่ดินจัดเก็บ 20.451 9.618 21.985 -10.833 -52.97 -12.367 -56.25
รวมภาษีนิติบุคคล 939.269 858.060 1,087.014 -81.209 -8.65 -228.954 -21.06
ภ.พ.30 648.281 647.920 722.204 -0.361 -0.06 -74.284 -10.29
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 126.670 74.609 133.704 -52.061 -41.10 -59.096 -44.20
ท.ป.3 4.947 2.342 4.830 -2.605 -52.66 -2.488 -51.52
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 779.897 724.871 860.739 -55.027 -7.06 -135.868 -15.79
ภ.ธ.40 10.940 8.354 11.942 -2.586 -23.64 -3.588 -30.05
ท.ป.3 0.257 2.177 0.259 1.921 748.79 1.919 741.43
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 110.489 41.149 129.666 -69.340 -62.76 -88.517 -68.27
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 121.685 51.681 141.868 -70.004 -57.53 -90.187 -63.57
อ.ส.4 2.370 1.336 2.380 -1.033 -43.61 -1.044 -43.85
อ.ส.4 ก 0.238 0.212 0.236 -0.026 -10.73 -0.023 -9.91
อ.ส.4 ข 0.296 0.293 0.291 -0.004 -1.22 0.001 0.44
อ.ส.10 2.149 1.068 2.152 -1.081 -50.32 -1.085 -50.40
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 4.491 6.801 4.973 2.310 51.44 1.828 36.76
ขนส่งจัดเก็บ 3.030 2.534 3.033 -0.496 -16.36 -0.499 -16.45
รวมอากรแสตมป์ 12.573 12.244 13.065 -0.329 -2.62 -0.821 -6.29
รายได้อื่นๆ 0.470 0.527 0.502 0.057 12.20 0.025 5.04
รวมทุกประเภทภาษี 2,265.289 2,076.335 2,567.789 -188.954 -8.34 -491.455 -19.14
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 2,095.321 1,983.484 2,374.393 -111.837 -5.34 -390.909 -16.46
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 169.968 92.851 193.396 -77.117 -45.37 -100.546 -51.99
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1