ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 282.757 303.804 315.133 21.047 7.44 -11.329 -3.60
ภ.ง.ด.2 97.828 25.450 113.376 -72.378 -73.99 -87.926 -77.55
ภ.ง.ด.3 36.268 31.808 39.689 -4.460 -12.30 -7.881 -19.86
ภ.ง.ด.90 4.259 1.680 5.162 -2.579 -60.55 -3.482 -67.45
ภ.ง.ด.91 0.153 3.299 0.164 3.145 2,051.59 3.135 1,909.98
ภ.ง.ด.93 0.675 0.556 0.000 -0.119 -17.66 0.556 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 8.287 3.693 8.808 -4.595 -55.44 -5.116 -58.08
ท.ป.3 1.182 0.756 1.412 -0.426 -36.03 -0.656 -46.45
คลังหัก ณ ที่จ่า 11.010 11.182 11.672 0.172 1.56 -0.490 -4.19
ที่ดินจัดเก็บ 17.439 24.546 18.369 7.107 40.75 6.177 33.63
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 459.859 406.774 513.786 -53.085 -11.54 -107.012 -20.83
ภ.ง.ด.50 1,700.283 632.767 1,956.152 -1,067.516 -62.78 -1,323.385 -67.65
ภ.ง.ด.51 1,381.853 1,320.550 1,537.324 -61.303 -4.44 -216.774 -14.10
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 269.716 229.990 311.273 -39.726 -14.73 -81.283 -26.11
ภ.ง.ด.54 705.653 303.413 813.325 -402.240 -57.00 -509.912 -62.69
ภ.ง.ด.55 0.036 0.000 0.039 -0.036 -99.81 -0.039 -99.82
ท.ป.3 3.880 9.229 4.055 5.349 137.86 5.175 127.62
คลังหัก ณ ที่จ่า 3.809 4.919 4.388 1.110 29.15 0.531 12.11
ที่ดินจัดเก็บ 15.485 12.239 16.647 -3.246 -20.96 -4.407 -26.48
รวมภาษีนิติบุคคล 4,080.715 2,513.108 4,643.201 -1,567.607 -38.42 -2,130.094 -45.88
ภ.พ.30 769.307 675.850 856.433 -93.456 -12.15 -180.583 -21.09
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 58.306 60.915 61.531 2.609 4.48 -0.616 -1.00
ท.ป.3 4.421 2.627 4.317 -1.795 -40.59 -1.690 -39.15
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 832.034 739.392 922.281 -92.642 -11.13 -182.889 -19.83
ภ.ธ.40 7.925 9.281 8.768 1.355 17.10 0.513 5.85
ท.ป.3 0.248 0.020 0.250 -0.228 -91.99 -0.230 -92.06
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 74.662 46.109 86.056 -28.553 -38.24 -39.947 -46.42
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 82.836 55.410 95.074 -27.426 -33.11 -39.664 -41.72
อ.ส.4 1.629 1.241 1.349 -0.389 -23.87 -0.108 -8.04
อ.ส.4 ก 0.211 0.192 0.210 -0.020 -9.28 -0.018 -8.46
อ.ส.4 ข 0.223 0.241 0.213 0.019 8.34 0.028 13.29
อ.ส.10 1.453 1.425 1.456 -0.028 -1.94 -0.031 -2.12
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 5.480 5.966 6.069 0.486 8.87 -0.103 -1.69
ขนส่งจัดเก็บ 2.898 3.392 2.901 0.494 17.06 0.491 16.94
รวมอากรแสตมป์ 11.895 12.457 12.197 0.562 4.73 0.260 2.13
รายได้อื่นๆ 0.478 0.907 0.528 0.429 89.75 0.379 71.83
รวมทุกประเภทภาษี 5,467.816 3,728.047 6,187.067 -1,739.769 -31.82 -2,459.020 -39.74
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 5,337.032 3,619.693 6,040.966 -1,717.339 -32.18 -2,421.273 -40.08
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 130.784 108.355 146.101 -22.430 -17.15 -37.747 -25.84
      จัดทำรายงาน ณ วันที่ 7 กันยายน 2559
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1