ประเมินผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 (รวมทุกหน่วยจัดเก็บ)  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
       หน่วย:ล้านบาท
ประเภทภาษี/  ผลการจัดเก็บ    ประมาณการ  เปรียบเทียบผลการจัดเก็บปี 2559
แบบแสดงรายการ  ปี 2558   ปี 2559  ทั้งเดือน ปี 2559 ผลการจัดเก็บ ปี 2558 ประมาณการทั้งเดือน ปี 2559
    จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
ภ.ง.ด.1 256.674 288.044 309.575 31.370 12.22 -21.531 -6.96
ภ.ง.ด.2 32.414 15.126 15.944 -17.288 -53.33 -0.818 -5.13
ภ.ง.ด.3 38.323 38.122 48.649 -0.202 -0.53 -10.528 -21.64
ภ.ง.ด.90 4.202 1.667 1.583 -2.535 -60.33 0.084 5.27
ภ.ง.ด.91 0.139 0.628 0.374 0.489 352.63 0.254 67.82
ภ.ง.ด.93 1.040 0.589 0.000 -0.451 -43.40 0.589 #DIV/0!
ภ.ง.ด.94 28.452 30.327 33.831 1.875 6.59 -3.505 -10.36
ท.ป.3 1.419 1.190 0.972 -0.229 -16.11 0.218 22.47
คลังหัก ณ ที่จ่าย 11.289 16.100 11.672 4.811 42.62 4.428 37.94
ที่ดินจัดเก็บ 17.055 21.027 18.369 3.972 23.29 2.658 14.47
รวมภาษีบุคคลธรรมดา 391.005 412.818 440.970 21.813 5.58 -28.152 -6.38
ภ.ง.ด.50 967.146 1,443.030 1,081.817 475.884 49.20 361.213 33.39
ภ.ง.ด.51 567.957 717.824 613.936 149.868 26.39 103.888 16.92
ภ.ง.ด.52 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.ง.ด.53 258.392 217.396 285.195 -40.997 -15.87 -67.800 -23.77
ภ.ง.ด.54 271.010 323.647 237.655 52.638 19.42 85.992 36.18
ภ.ง.ด.55 0.010 0.031 0.022 0.020 197.51 0.009 41.63
ท.ป.3 7.342 40.561 4.492 33.218 452.43 36.069 802.98
คลังหัก ณ ที่จ่าย 5.126 8.311 5.760 3.185 62.14 2.551 44.28
ที่ดินจัดเก็บ 21.335 10.494 16.125 -10.841 -50.81 -5.631 -34.92
รวมภาษีนิติบุคคล 2,098.318 2,761.293 2,245.002 662.976 31.60 516.291 23.00
ภ.พ.30 610.982 638.696 654.354 27.715 4.54 -15.658 -2.39
ภ.พ.31 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ภ.พ.36 99.568 112.516 91.003 12.948 13.00 21.512 23.64
ท.ป.3 6.077 2.293 4.817 -3.784 -62.27 -2.524 -52.40
สรรพสามิตจัดเก็บ 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 716.626 753.505 750.174 36.878 5.15 3.330 0.44
ภ.ธ.40 11.429 10.945 9.996 -0.484 -4.23 0.949 9.50
ท.ป.3 0.012 4.298 0.000 4.286 36,711.86 4.298 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ ภธ.40 80.657 43.148 80.638 -37.509 -46.50 -37.490 -46.49
รวมภาษีธุรกิจเฉพาะ 92.098 58.391 90.634 -33.707 -36.60 -32.243 -35.58
อ.ส.4 1.491 1.512 1.208 0.022 1.45 0.304 25.19
อ.ส.4 ก 0.246 0.215 0.246 -0.031 -12.67 -0.031 -12.64
อ.ส.4 ข 0.283 0.281 0.249 -0.001 -0.50 0.032 12.84
อ.ส.10 2.059 1.542 1.802 -0.517 -25.09 -0.259 -14.40
ท.ป.3 0.000 0.000 0.000 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0!
ที่ดินจัดเก็บ 5.691 6.111 5.537 0.420 7.38 0.574 10.37
ขนส่งจัดเก็บ 3.032 3.201 3.003 0.168 5.55 0.198 6.58
รวมอากรแสตมป์ 12.802 12.863 12.045 0.061 0.47 0.817 6.79
รายได้อื่นๆ 0.523 0.614 0.560 0.091 17.29 0.054 9.57
รวมทุกประเภทภาษี 3,311.372 3,999.484 3,539.386 688.111 20.78 460.098 13.00
       
รวมสรรพากรจัดเก็บ 3,167.187 3,891.092 3,398.281 723.905 22.86 492.811 14.50
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 144.185 108.391 141.104 -35.794 -24.83 -32.713 -23.18
จัดทำรายงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559      
ส่วนวางแผนและประเมินผล สท.ชลบุรี 1