คู่มือแนะนำการใช้งาน Basic Search
Click เพื่อ Search

คำพ้องเสียง

เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการข้อมูล ระบบงาน Download อ้างอิง www.rd.go.th
 
สภ.5

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1

เกี่ยวกับสท.ชลบุรี1
 
ผู้บริหารหน่วยงาน   
 
พื้นที่รับผิดชอบ   
 
ผลการจัดเก็บ
กิจกรรมหน่วยงาน
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
แผนที่สำนักงาน

เครือข่ายวายุภักพ์
การจัดการความรู้ฮับ
ระบบจองรถครับ ระบบงานสารบรรณครับ

 
 
 

ท่านนพคุณ จำเริญพานิช  สรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  ผู้บริหารสำนักงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรเจริญทรัพย์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  น.ส.ชีวรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล  นางสาวสุพา อนันตกูล นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ชลบุรี1  นายอิสมาแอ สาหลี นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกำหมายฯ  นางปราณี โกศลานันท์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี 
นางอัจฉรา สุทธิสินทรินทร์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วน น.ต.01  นางสาวบุญชู กิจสิริสินชัย นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วน น.ต.02  นางสาวจิรารัตน์ รินรักษา นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วน น.ต.03  นายขจร ก่อเกียรติวนิช นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าส่วน น.ต.04  นางสาววาสนา เจริญสว่าง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าส่วน น.ต.05  น.ส.เทียมจันทร์ เขมนิพิฐพนธ์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วน น.ต.06  นางสาวอรวรรณ ไทยเจริญ เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส 

>> สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี (20000)  โทร. 038-261-353-7 <<

Last update : Tursday, June 25, 2012

NAVIGATOR:  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1    
     
   
หน้าหลัก บริการถาม-ตอบ E-mail แผนผังเว็บไซต์ หนังสือเวียน Link ติดต่อกรมฯ