สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ

ลำดับที่

ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

คนพิการ

ได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ไม่ต้องนำไปเสียภาษี

-                    ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

-                    เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

กฎกระทรวง ๑๒๖ ข้อ ๒(๘๑)

ผู้ดูแลคนพิการหรือ

คนทุพพลภาพ

-                    หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ได้คนละ ๖๐,๐๐๐ บาท

-                    หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นเครือญาติใกล้ชิด* ได้ทุกคน

-                    หักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ไม่ได้เป็นเครือญาติใกล้ชิด* ได้ ๑ คน

 * ญาติใกล้ชิด = บิดามารดา คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรม บิดามารดาหรือ

                           บุตรของคู่สมรส

มาตรา ๔๗()(ฏ)

ประกาศฯ ฉบับที่ ๑๘๒

นายจ้าง

-                    จ้างคนพิการทำงาน ลงรายจ่ายได้ ๒ เท่า

-                    จ้างคนพิการทำงานเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างทั้งหมด และ

จ้างเกิน ๑๘๐ วัน ลงรายจ่ายได้ ๓ เท่า

พรฎ.๔๙๙

พรฎ.๕๑๙

ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๑๕

เจ้าของอาคาร สถานที่

ยานพาหนะ บริการ

ขนส่ง หรือผู้ให้บริการ

สาธารณะ

-                    หักรายจ่ายได้ ๒ เท่าของรายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

 

พรฎ.๔๙๙

ผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือในโครงการเพื่อคนพิการ

 

 

 

-                    หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พรฎ.๕๑๙

ประกาศฯ ฉบับที่ ๒๑๔

ผู้บริจาค

 

 

 

 

การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

-                    บุคคลธรรมดา :  หักลดหย่อนเท่าจำนวนเงินที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้ว

-                    บริษัท : หักรายจ่ายเท่าจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายกุศลสาธารณะ

พรฎ.๔๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรฏ.๔๙๘