e-Revenue

ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1

ถนนตำหนักน้ำ  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

โทร. 038-261353-7  Fax 038-276748

ภาษีอากรทุกบาทของท่าน  กลับมาสร้างงานให้พี่น้องของเรา

 

“เพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย”

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 194-197)  เกี่ยวกับการเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี  ใบลดหนี้  รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย  ซึ่งจัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2557  เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Ø ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ และให้ระบุข้อความเกี่ยวกับสถานประกอบการของผู้ออก และผู้รับใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ด้วยว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่..”

Ø ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไว้ในใบกำกับภาษี อีกทั้งให้ระบุข้อความเกี่ยวกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการและผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา

ทั้งนี้  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” และข้อความว่า “สาขาที่..”  จะตีพิมพ์ จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับด้วยตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทำให้ปรากฎขึ้นด้วยวิธีการอื่นใด ในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้

Ø ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ขายสินค้าหรือให้บริการลงรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และลงรายการสถานประกอบการของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่..” ในรายงานภาษีขาย

Ø ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการลงรายการเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ และลงรายการสถานประกอบการของผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนว่าเป็น “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่..” ในรายงานภาษีซื้อ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน   เพื่อให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออกใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้  จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขายให้ถูกต้องตามกฏหมาย  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร  www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่   RD Call Center  โทร. 1161 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1  โทร. 038-261353-7  ต่อ 148,  129

กรมสรรพากร  เต็มที่  เต็มใจ  ให้ประชาชน