มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)โดยกรมสรรพากรเดือนตุลาคม 2560

 

 

ลำดับที่

 

 

เรื่อง

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

สถานะปัจจุบัน

 

หมายเหตุ

 

1.

 

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

·     กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ชาระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาทที่ได้จ่ายค่าซื้อหรือค่าจ้างทาหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนามาใช้ในการประกอบกิจการจากผู้ประกอบการที่ขายหรือรับจ้างทำ หรือให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสามารถนาค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือค่าจ้างทำหรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหักเป็นรายจ่ายเป็นจานวนร้อยละหนึ่งร้อยแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท

·     รายจ่ายข้างต้นเป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

 

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 647) .. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 113 ก

ลงวันที่ 31 .. 60  ***

 

 

 

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

***  พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 647

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1