เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

 

HAS

what's new...
..ประชาสัมพันธ์...

invoicee-tax

ความรู้ภาษีtax time

e-dona

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน
และแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)
ช่องทางการให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ยื่นด้วยสื่อบันทึกฯ)
เซ็นต์สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สท.ชลบุรี_2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สท.ชลบุรี 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ระบบ e-bidding)
พิธีสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ ปี 2561
ยกเลิกการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ!!รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
Thailand Tourism Directory
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสท.ชลบุรี2 และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 ฯ
Download...

general p

 


Last update :
 Thursday,June 07, 2018