เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


 


รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี ๓  

 
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่พัทยา   
กรมสรรพากรชี้แจงขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก  ๑  ปี
สิทธิประโยชน์ กรณีรายจ่ายทางภาษี ๒ เท่า สำหรับค่าจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (R&D)
ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คู่มือแนะนำการชำระภาษีอากรตามประเภทกิจการ  
คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
สรุปสิทธิประโยชน์กฎหมายภาษีอากร
ข่าวสารอื่น ๆ
นายวิชัย   งามบัวทอง
 
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี  ๓
 
 
บริการจดทะเบียน
การยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ผ่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี ๒๕๕๗
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคำนวณภาษี ฯ อสังหาริมทรัพย์
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบ ฯ
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก
ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี
 
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,๙๑
 
ยื่น บช.๑ ตามประกาศ ป.ช.ช.
 
 
RD Call Center ๑๑๖๑
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่าง ๆ
สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน (Contact Us)
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
Operator กลางประจำหน่วยงาน
Insight Pasi
แผนที่สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร
e- Magazine
แผนที่หน่วยงานกรมสรรพากร
e - Book
แผนผังเว็บไซต์  
     
 


Last update :
 Tuesday, December 16, 2014