เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


 

บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
คู่มือแนะนำการชำระภาษีอากรตามประเภทกิจการ  
INSIGHT Pasi  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การซ้อมอพยพหนีไฟ และระงับอัคคีภัยสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและองค์กร"
ท่านเบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมสรรพากร งานตรวจราชการ ๑ พร้อมคณะตรวจราชการและตรวจเยี่ยม สท.ชลบุรี ๓ และสส.ในสังกัด
GALLERY นายวิชัย   งามบัวทอง
ข่าวสารอื่น ๆ
สรรพากรพื้นที่ชลบุรี  ๓
 
 
บริการจดทะเบียน
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นแบบด้วยสื่อ
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
บริการให้ความรู้เรื่องการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต
สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี
โปรแกรมคำนวณภาษี ฯ อสังหาริมทรัพย์
ส่ง / ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี
ระบบให้บริการยื่นคำขอคัดค้นข้อมูลแบบ ฯ
ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,๙๑
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓ หลัก
ยื่น บช.๑ ตามประกาศ ป.ช.ช.
 
การยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application
       
 
 
Operator กลางประจำหน่วยงาน
แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง / คำขอต่าง ๆ
RD Call Center ๑๑๖๑
ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน (Contact Us)
Insight Pasi
Operator กลางประจำหน่วยงาน
e- Magazine
แผนที่สำนักงานใหญ่ กรมสรรพากร
e - Book
แผนที่หน่วยงานกรมสรรพากร  
หน่วยงานกรมสรรพากรในเขต กทม    
แผนผังเว็บไซต์


Last update :
 Tuesday, October 14, 2014