เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document
 
เบอร์โทรสายตรง
เบอร์โทรภายใน
เบอร์แฟกซ์
IP Phone
 
เบอร์โทรสายตรง
เบอร์โทรภายใน
เบอร์แฟกซ์
IP Phone
สรรพกรพื้นที่ (ท่านวิชัย)  
3333
 
1469
ทีมกำกับดูแล ก.02      
หน้าห้อง (ดวงกมล)  
3305
 
นายชรินทร์   จิตต์กำแหง
 
   
ผู้ช่วย ฯ  
3307
  น.ส.กัลยา กุลสอาด  
2021
   
หน้าห้อง (สุปวีณ์)  
3200
  น.ส.ดวงนภา  เสน่หา  
2021
   
ผู้ช่วย ฯ (นาตยา)  
3309
  น.ส.มานี นาคถาวร  
2022
   
หน้าห้อง (เสาวคนธ์)  
3310
  น.ส.แสงระวี  คุณาเกื้อ  
2022
   
ส่วนบริหารงานทั่วไป        
   
งานธุรการ
038-250670-6
3011
 
3251
   
 
งานคลัง  
3012
 
3251
ทีมกำกับดูแล ก.03        
งานพัสดุ  
3013
 
3251
นางสุมณฑา ปั่นเจริญถาวร  
3031
   
งานประชาสัมพันธ์  
3014 , 3016
 
3251
น.ส.บุญยวีร์  อุ่นศรี  
3031
 
งานเก็บแบบ ฯ  
3015
 
3251
น.ส.หทัยกาญจน์  ผุดมาก  
3032
   
          น.ส.นงลักษณ์   เพชรต้อม     
3032
   
หัวหน้าส่วนกฎหมาย ฯ  
4200
 
3253
น.ส.มาลิณี   เคียนรัมย์  
3032
   
หัวหน้างาน 1  
4202 - 4207
 
3253
น.ส.ศิรินยา  ศิริดำ  
3032
   
หัวหน้างาน 2  
4202 - 4207
 
3253
นายวชิร   คำพิลัง  
   
หัวหน้างาน 3  
4202 - 4207
 
3253
ทีมกำกับดูแล ก.04        
ส่วนวางแผนและประเมินผล  
3021 - 3023
 
3252
น.ส.กาญจนา  ธนิกกุล  
   
ทีมบริหารการสำรวจ  
3300
  น.ส.นิภา   คุณารักษ์  
2031
   
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี  
4000
 
3254
นางอารีพร สุมาลี  
2031
   
งานคืนภาษี  
4010 - 4014
4000,4013
3254
น.ส.อรวรรณ ผ่องเกษม  
2032
   
งานกรรมวิธี
038-250683
4405
 
1470
น.ส.เรือนใจ  หมัดสมัน  
2032
   
งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
4001- 4002
 
2588
นายณัฏฐกิตต์  สายสุด  
2033
   
ทีมกำกับดูแล ก. 01     น.ส.พรทิพย์  ช่างเพาะ  
2033
   
น.ส.กาญจนา  ธนิกกุล  
    ทีมกำกับดูแล ก.05        
นางวันดี ฉิมพาลี  
2011
  นางนาตญา   ณ นคร      
น.ส.จันปภัสร์  ศิริโชติอาภรณ์  
2011
  นางไพประพันธ์  ลาร์สซุน  
2111
   
นางวาสนา นาคมอญ  
2012
  น.ส.บุญจิรา  ส่งแสง  
2111
   
นางสาวอังสนา  ร่มสุข  
2012
  นางสุภาพ หน่ายคอน  
2113
   
น.ส.พิมพ์พิศา พัวรุ่งธนภัทร  
2013
  น.ส.วลัยพร ยะทุ่งตัน  
2113
   
นางเครือวัลย์  พิมพ์เวิน  
2013
    น.ส.รัตน์มณี เคมาไชย  
2211
   
ทีมกำกับดูแลพิเศษ     น.ส.นฤมล ศิริอ่อน  
2211
 
นางปราณี โกศลานันท์                  
น.ส.อรัญญา บุญมี  
2101
 
3257
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2
(038) 251750 - 1
   
6116
นางนงนภัส วิริยะ  
2101
 
3257
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1
(038)221010
   
6117
น.ส.กมนชรส บุญส่ง  
2102
 
3257
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ
(038)437855
   
6121
นางขวัญใจ  ธีระมั่นคง  
2102
 
3257
         

Last update :
 Tuesday, November 11, 2014