เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ชื่อ
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ห้องเลขที่
ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่
หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย์      โทรศัพท์
(1) บริษัทหรือห้างฯที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายไทย ที่มิใช่บริษัทฯตาม (2) หรือ (3)
(2) บริษัทจดทะเบียน กับ ตลาดหลักทรัพย
(3) บริษัทจดทะเบียน กับ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่
(4) บริษัทหรือห้างฯที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศและ
      กระทำ ในประเทศไทย
(5) นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายของต่างประเทศ
(6) กิจการของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
(7) กิจการร่วมค้า
(8) กิจการวิเทศธนกิจ
(9) กิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าประเทศ
(10) กิจการสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
(11) กิจการนำเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง
     จำนวนเงิน บาท
     จำนวนเงิน บาท
คำร้องขอคืนเงินภาษี
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน
     ลงชื่อ
     ตำแหน่ง
     ลงชื่อ
     ตำแหน่ง
 ยื่นวันที่ เดือน พ.ศ.

        ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.      

        ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.    

   (1) ยื่นปกติ (3) ชำระล่วงหน้า    

     (2) ยื่นเพิ่มครั้งที่

        ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่:
     
              ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการในแบบ   ภ.ง.ด.50 งบดุล
      บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว ขอ
      รับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นความจริง มีเอกสาร
      หลักฐานทางบัญชีสนับสนุนครบถ้วนถูกต้อง  มิได้ละเว้นธุรกิจ 
      อื่นใดที่ประกอบรวมทั้งได้ให้คำชี้แจงและข้อมูลต่าง ๆ ทางบัญชี
      ตลอดจนข้อมูลทางภาษีแก่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งตามความ
      เป็นจริงและครบถ้วน
     ลงชื่อ
 
      ตำแหน่ง
        ลงชื่อ
      ตำแหน่ง
 ยื่นวันที่ เดือน พ.ศ.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(ของผู้ตรวจและรับรองบัญชี)
ชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญช
ทะเบียนเลขที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(ของสำนักงานสอบบัญชี)
    วันที่ในรายงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
ยื่นวันที่ เดือน พ.ศ.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(ของผู้ทำบัญชี)
ชื่อผู้ทำบัญชี
รหัสเลขที่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(ของสำนักงานทำบัญชี)
คำเตือน ให้แสดงรายการในแบบฯ ตามความเป็นจริงและครบถ้วน หากแจ้งข้อความเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรมีความผิดและต้องรับโทษตามประมวลรัษฎากร
1. ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ ลงวันที่ เดือน พ.ศ.
2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(1) ได้รับการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ใไห้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
(2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด
(3) ได้รับยกเวืนภาษีเงินได้บางส่วน
(4) อื่น ๆ (ระบุ)
เป็นเวลา(ปี)
ตั้งแต่วัน เดือน ปี
ถึงวัน เดือน ปี
จำนวนเงิน
1. (1) กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี (2) ขาดทุนสุทธิ (จากรายการที่ 3 21)
     (3) รายรับก่อนหักรายจ่าย (กรณีเสียภาษีจากยอดรายรับ)
2. การคำนวณภาษี (ดูคำอธิบายการใช้อัตราภาษีในการคำนวณภาษีด้านล่าง)  
     (1) กรณีทั่วไป      (2) กรณีลดอัตราภาษี  
     (3) กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เสียภาษีจากยอดรายรับภาษีที่คำนวณได้
3. หัก (1) ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม พระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 18)
          (2) ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นตาม พระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 300)
          (3) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีที่บุคคลอื่นเสียแทน
          (4) ภาษีที่ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51
          (5) ภาษีในส่วนที่ได้รับการลดหย่อนอัตราให้ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
          (6) ภาษีที่ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด. 50 (กรณียื่นเพิ่มเติม)
รวม
4. คงเหลือภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน
5. บวกเงินเพิ่ม (ถ้ามี)
6. รวมภาษีที่ ชำระเพิ่มเติม ชำระไว้เกิน
     
  
1. รายได้โดยตรงจากการประกอบกิจการ
2. หัก ตันทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้น      
                                               (จากรายการที่ 4  9.)
3. กำไรขั้นต้น ขาดทุนขั้นต้น
4. รายได้อื่น                         (จากรายการที่ 6 7.)         
5. รวม (3.+4.)                   ถ้าขาดทุนขั้นต้น (4.-3.)
6. หัก รายจ่ายอื่น                   (จากรายการที่ 7 .5. )         
7. รวม (5.-6.)                       ถ้าขาดทุนขั้นต้น (5.+6.)        
8. หัก รายจ่ายในการขายและบริการ       (จากรายการที่ 8 22. )
9. กำไรสุทธิ ขาดทุนสุทธิ    ตามบัญชีกำไรขาดทุน
10. บวก รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร           
11. บวก รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร                     
 
                                              (จากรายการที่ 9 6.)
12. รวม (9.+10.+11.)     ถ้าขาดทุน(9.-10.-11.)
13. หัก รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
                                              (จากรายการที่ 10  5)
14. รวม (12.-13.)         ถ้าขาดทุน(12.+13.)
15.หักขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักตามกฏหมาย (จากรายการที่ 11)
 
16. รวม (14.-15.)         ถ้าขาดทุน(14.+15.)
17. บวก รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา      
                 ส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
18. บวก รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธาณะฯ      
                 ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
 
 
 
19. บวก รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
                 ส่วนที่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
20. รวม (16.+17.+18+19)         ถ้าขาดทุน(16.-17.-18-19.)
21. กำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษี ขาดทุนสุทธิ   
   
1. สินค้าคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
2. ซื้อสินค้า
3. ต้นทุนผลิต           (จากรายการที่ 5 17. )
4. ค่าแห่งกู๊วิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
5. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อสินค้
6. รวม 3. ถึง 5.
7. รวม (1.+2.+6.)
8. หัก สินค้าคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
9. ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้น(7.-8.)
1. วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
2.ซื้อวัตถุดิบ และวัสดุ
3.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการซื้อวัตถุดิบ และวัสดุ
4.รวม 1. ถึง 3.
5.หัก วัตถุดิบ และวัสดุคงเหลือ ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
6.ต้นทุนวัตถุดิบ และวัสดุใช้ไป (4.-5.)
7.งานระหว่างทำ หรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ
    ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี
8.เงินเดือน และค่าจ้างแรงงาน
9.ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่น
10.ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
11. ค่าภาชนะบรรจุ ค่าหีบห่อ
12. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
13. ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น ๆ
14.รวม 8. ถึง 13.
15. รวม (6.+7.+14.)
16. หัก งานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิตคงเหลือ
        ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
17. ต้นทุนผลิต (15.-16.)
1. กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3 ดอกเบี้ยรับ
4. เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
5. เงินชดเชยค่าภาษีอากร
6. รายได้อื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 5.
7. รวม 1. ถึง 6.
1. ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
2. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3. ดอกเบี้ยจ่าย
4. รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 3.
5. รวม 1. ถึง 4.
รายละเอียดเอกสารแนบ ภ.ง.ด.50
1. งบดุล
2. บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุน
3. อื่น ๆ (ระบุ)
จำนวน
ฉบับหรือเล่ม
 
จำนวน
ฉบับหรือเล่ม
จำนวน
ฉบับหรือเล่ม
จำนวน
ฉบับหรือเล่ม
จำนวน
ฉบับหรือเล่ม
จำนวน แผ่น  
จำนวน แผ่น
จำนวน แผ่น
จำนวน แผ่น
จำนวน แผ่น
1.รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ
3. ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์
4. ค่าพาหนะ รายจ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก
5. ค่าระวาง ค่าขนส่ง
6. ค่าเช่า
7. ค่าซ่อมแซม
8. ค่ารับรอง
9. ค่านายหน้า ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย
10. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ (รวมรายได้ส่วนท้องถิ่น)
11. ค่าภาษีอากรอื่น ๆ
12. ดอกเบี้ยจ่าย
13. ค่าสอบบัญชี
14. รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา
15. รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะฯ
16. รายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา
16. ค่าธรรมเนียมในการให้คำแนะนำและปรึกษา
17. ค่าธรรมเนียมอื่น
18. หนี้สูญ
19. ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
20. รายจ่ายอื่นที่นอกเหนือจาก 1. ถึง 20.
21. รวม 1. ถึง 21
1. ภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. ค่ารับรอง
3. หนี้สูญ
4. เงินสำรอง
5. รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายอื่น ๆ
6. รวม 1. ถึง 5.
1. รายได้ส่วนที่ได้รับการลอหย่อนหรือยกเว้นภาษีฯ
2. รายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง
      2.1 จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50
      2.2 จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100
3. รวม (2.1 + 2.2 )
4. รายการปรับปรุงอื่น ๆ
5. รวม 1.+ 3. + 4.
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
 
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ตั้งแต
ถึง
ผลขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำไปหักใน รายการที่ 3
สินทรัพย์
1. สินทรัพย์หมุนเวียน  
     (1) เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
     (2) ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
     (3) สินค้าคงเหลือ
     (4) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (4))
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
     (1) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน/กรรมการ/ผู้ถือหุ้นและพนักงาน  
     (2) ที่ดิน และอาคารซึ่งหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว  
     (3) ทรัพย์สินอื่นซึ่งหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาแล้ว  
     (4) สิทธิการเช่าและหรือสิทธิการใช้ทรัพย์สิน  
     (5) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (4))  
  รวมสินทรัพย
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1. หนี้สินหมุนเวียน    
     (1) เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  
     (2) เจ้าหนี้การค้า  
     (3) เงินกู้ยืม  
     (4) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (นอกจากที่ระบุใน (1) ถึง (3))  
2. หนี้สินไม่หมุนเวียน    
     (1) เงินกู้ยืมระยะยาว  
     (2) หนี้สินไม่หมุนนเวียนอื่น  
รวมหนี้สิน
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น/ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน :
ทุนจดทะเบียน
บาท
 
     (1) ทุนที่ออกและชำระแล้ว  
     (2) อื่น ๆ  
     (3) กำไรสะสม ขาดทุนสะสม  
 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น/ส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้า 7
แบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ
ชื่อ (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)
สำหรับรอบระยะเวลาบัญช
ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ.
            ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามรายการดังต่อไปนี้
            1. กิจการขายสินค้า บริการ หรือทรัพย์สิน ให้กู้ยืมเงิน หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือมีแต่ต่ำกว่าราคาตลาด อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
                 มี เพราะ
                 ไม่มี
            2. กิจการซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งรายจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินดังกล่าว และค่าบริการในราคาที่เกินปกติ อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
                 มี เพราะ
                 ไม่มี
            3. กิจการตั้งเจ้าหนี้หรือลูกหนี้โดยไม่มีตัวตน หรือมีตัวตน แต่จำนวนเกินความเป็นจริง อันถือได้ว่าเป็นสาระสำคัญโดยชัดแจ้ง
                 มี เพราะ
                 ไม่มี
            4. กิจการเกิดผลขาดทุนสุทธิติดต่อกันเกินกว่า 3 รอบระยะเวลาบัญชี แต่มีการขยายกิจการ
                 มี เพราะ
                 ไม่มี
            5.การหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษี กิจการได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วหรือไม่
                 ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว
                 ไม่ได้ดำเนินการเพรา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งข้างต้นถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ
           ลงชื่อ
 ลงชื่อ
          ตำแหน่ง  ตำแหน่ง
  วันที่ เดือน พ.ศ.  
ส่วนของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
          ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายการตามแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการข้างต้นแล้วมีความเห็นว่า
 1. ถูกต้องตามที่ควรและมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
    2. กรณีอื่น ๆ
     
   ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
  วันที่ เดือน พ.ศ.