ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ประเมินผลการจัดเก็บภาษีอากร  ปีงบประมาณ  2548

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น 

หน่วย : ล้าน

space
กราฟแสดง ประเมินผลการจัดเก็บภาษีอากร ปีงบประมาณ 2548
space

 

ประเภทภาษีอากร

 

เก็บได้เดือนนี้

เปรียบเทียบเก็บได้ (เดือนนี้) 2548/

เก็บได้

2547

เก็บได้

2548

ประมาณการ

2548

เก็บได้(เดือนนี้) 2547

ประมาณการ(เดือนนี้) 2548

จำนวนเงิน

ร้อยละ

จำนวนเงิน

ร้อยละ

ตุลาคม

192.897

213.639

200.233

20.742

10.75

13.406

6.70

พฤศจิกายน

153.977

165.499

167.906

11.522

7.48

(2.407)

(1.43)

ธันวาคม

163.413

172.117

169.592

8.704

5.33

2.525

1.49

มกราคม

207.295

198.141

207.907

(9.154)

(4.42)

(9.765)

(4.70)

กุมภาพันธ์

164.948

177.714

174.564

12.766

7.74

3.151

1.80

มีนาคม

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน

 

 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม

 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน

 

 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน

 

 

 

 

 

 

 

รวมปีงบประมาณ

882.530

927.111

920.201

44.581

5.05

6.910

0.75

space

ที่มาของข้อมูล ฝ่ายวางแผนและประเมินผล นายวรวุฒิ เอสุจินต์

space
Last update :
 Friday, March 18, 2005