เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน
อำนาจหน้าที่
ผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ที่ตั้งสำนักงาน
หน่วยงานในสังกัด
2558
2557
2556
2555

Last update : Monday, August 21, 2006