เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2555

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


Untitled Document
ประเภทภาษีอากร ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 มี.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 มิ.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 39.317 40.123 41.888 59.851 47.342 141.831 66.599 52.185 50.970 45.913 53.506 48.876 688.401
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 31.329 109.541 48.628 46.060 39.132 37.506 60.003 116.379 48.574 42.065 197.495 53.081 829.793
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 52.693 41.978 39.562 40.865 48.425 56.639 57.032 48.710 56.440 55.918 67.429 55.886 621.578
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.007 4.258 5.493 5.086 3.987 4.963 4.728 6.881 4.324 4.219 4.508 4.707 57.162
อากรแสตมป์ 2.390 2.506 3.092 2.732 3.329 3.754 2.523 2.866 3.646 2.893 2.954 3.214 35.900
รายได้อื่นๆ 0.080 0.075 0.058 0.055 0.066 0.091 0.110 0.100 0.069 0.076 0.067 0.059 0.905
รวมทุกประเภทภาษี 129.815 198.481 138.720 154.650 142.281 244.785 190.996 227.122 164.024 151.083 325.959 165.823 2233.740
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 114.790 182.083 118.934 135.908 123.638 222.394 173.551 206.345 142.584 133.713 306.760 145.724 2006.424
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 15.025 16.398 19.787 18.742 18.643 22.391 17.445 20.777 21.440 17.370 19.199 20.099 227.316

หน่วย :ล้านบาท


Last update : Monday, July 21, 2014