เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2556

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


Untitled Document
ประเภทภาษีอากร ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 54.506 48.256 40.495 83.875 67.262 130.401 68.862 57.458 50.166 56.286 64.444 50.279 772.288
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 30.151 67.062 59.108 38.540 45.374 42.011 40.689 186.170 49.195 61.297 152.339 67.776 839.713
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 56.563 92.630 65.368 55.151 51.398 51.146 47.147 64.000 67.590 47.803 59.393 58.983 717.171
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.542 4.590 6.849 4.043 3.245 8.230 8.871 4.743 5.532 7.171 13.278 3.866 74.959
อากรแสตมป์ 3.705 3.142 2.711 3.026 2.942 3.135 3.160 3.413 3.200 3.058 4.063 3.192 38.747
รายได้อื่นๆ 0.099 0.078 0.094 0.071 0.101 0.116 0.143 0.094 0.080 0.092 0.073 0.110 1.152
รวมทุกประเภทภาษี 149.565 215.758 174.624 184.706 170.322 235.040 168.873 315.877 175.764 175.707 293.590 184.206 2444.030
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 129.058 193.330 153.473 167.606 155.501 210.489 143.577 295.646 156.295 153.629 260.326 164.301 2183.232
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 20.507 22.428 21.151 17.099 14.821 24.550 25.296 20.232 19.468 22.077 33.263 19.905 260.799

หน่วย :ล้านบาท


Last update : Monday, July 21, 2014