เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


ประเภทภาษีอากร ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 49.554 49.866 39.757 44.244 56.933 91.663 51.170 54.183 38.714 61.059 49.488 41.321 627.954
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 23.887 73.544 41.408 49.550 48.265 32.360 217.242 113.058 74.381 93.871 177.566 55.712 1000.845
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 40.605 46.163 53.734 55.399 45.434 49.230 60.763 62.506 59.502 48.822 55.804 53.574 631.536
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.637 7.379 4.823 4.221 3.961 7.932 6.126 3.064 4.644 7.727 4.672 4.882 65.068
อากรแสตมป์ 3.357 2.966 2.610 2.856 2.929 2.768 2.453 2.680 3.126 0.161 2.477 2.723 35.367
รายได้อื่นๆ 0.121 0.073 0.064 0.076 0.089 0.145 0.132 0.157 0.122 216.062 0.130 0.153 1.424
รวมทุกประเภทภาษี 123.159 179.991 142.396 156.346 157.611 184.098 337.888 235.649 180.489 216.062 290.139 158.367 2362.195
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 100.558 152.633 124.599 140.405 141.317 161.504 319.577 221.486 164.428 191.123 274.751 140.939 2133.321
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 22.601 27.357 17.797 15.941 16.294 22.594 18.310 14.163 16.061 24.939 15.388 17.427 228.874

หน่วย :ล้านบาท


Last update : Monday, November 16, 2015