เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


ประเภทภาษีอากร ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 42.545 38.089 35.804 65.627 57.540 106.746 52.841 58.348 40.983 59.584 56.520 46.793 661.420
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 25.877 82.904 40.627 27.196 50.855 32.457 82.864 110.334 65.209 172.229 154.681 60.949 906.182
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 52.841 55.036 61.970 48.131 53.700 50.781 48.572 53.511 59.627 59.581 55.340 52.897 651.988
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.923 4.388 5.454 6.011 5.465 7.722 4.975 5.676 5.738 4.937 6.236 6.143 66.668
อากรแสตมป์ 3.674 2.943 4.197 2.650 3.119 3.248 2.350 2.282 2.526 3.669 3.508 2.957 37.124
รายได้อื่นๆ 0.161 0.119 0.120 0.102 0.110 0.131 0.138 0.128 0.149 0.120 0.159 0.132 1.569
รวมทุกประเภทภาษี 129.021 183.479 148.171 149.717 170.789 201.085 191.740 230.279 174.233 300.120 276.443 169.871 2,324.949
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 111.214 168.032 130.730 133.120 152.890 179.682 177.512 215.090 158.259 283.436 259.066 151.881 2,120.914
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 17.808 15.447 17.442 16.597 17.899 21.403 14.228 15.189 15.973 16.683 17.376 17.990 204.036

หน่วย :ล้านบาท


Last update : Tuesday, November 17, 2015