เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


ประเภทภาษีอากร ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 41.314 39.311 40.814 70.462 51.257 103.827 51.756 57.586 61.365 54.311 55.274 51.519 678.795
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 42.199 72.629 75.475 25.691 59.286 44.779 73.615 119.745 56.665 146.807 199.218 64.066 977.174
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 51.910 57.004 65.795 53.875 57.960 54.270 61.223 54.137 59.051 51.293 54.717 57.595 678.829
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 9.179 5.828 7.392 4.246 6.566 11.613 9.063 5.511 7.574 6.126 5.263 5.450 83.812
อากรแสตมป์ 3.460 3.694 4.072 3.142 3.069 3.140 2.967 3.107 3.319 2.566 2.897 3.250 38.683
รายได้อื่นๆ 0.142 0.166 0.132 0.094 0.088 0.210 0.155 0.094 0.141 0.175 0.316 0.121 1.834
รวมทุกประเภทภาษี 148.204 178.631 193.680 157.510 175.226 217.838 198.780 240.180 188.115 261.277 317.685 182.001 2,459.127
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 124.456 161.510 171.188 141.174 155.860 189.191 175.809 220.388 161.080 244.205 300.500 160.734 2,206.096
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 23.748 17.121 22.121 16.336 19.366 28.647 22.971 19.792 27.035 17.072 17.186 21.266 253.031

หน่วย : ล้านบาท


Last update : Friday, June 23, 2017