เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร (รวมทุกลักษณะจัดเก็บ) ปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน


ประเภทภาษีอากร ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน รวม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 42.339 43.961 42.708 77.785 55.767 85.782 50.437 47.983 - - - - 446.763
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 48.286 107.382 51.707 59.028 49.961 41.838 62.598 126.419 - - - - 547.218
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 53.341 50.349 62.694 56.242 54.131 57.221 62.586 61.282 - - - - 457.847
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 5.611 7.715 6.624 5.101 4.550 6.487 4.056 3.986 - - - - 44.130
อากรแสตมป์ 3.270 4.141 3.541 3.230 3.150 3.408 0.198 3.402 - - - - 26.340
รายได้อื่นๆ 0.232 0.145 0.174 0.125 0.137 0.252 0.163 0.162 - - - - 1.390
รวมทุกประเภทภาษี 153.079 212.693 167.448 201.511 167.696 164.988 183.039 243.234 - - - - 1,523.687
                           
กรมสรรพากรจัดเก็บ 137.799 191.619 146.533 187.233 152.871 178.201 170.709 231.020 - - - - 1,395.984
หน่วยงานอื่นจัดเก็บ 15.280 21.075 20.916 14.277 14.825 16.787 12.330 12.224 - - - - 127.703

หน่วย :ล้านบาท


Last update : Friday, June 23, 2017