ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

สรรพากรพื้นที่

              

   มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

          (1)  วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็น   ไป ตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค

          (2)  กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษี

อากรสำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

          (3)   ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้ง ตอบข้อหารือทางภาษีอากร

          (4)  กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

          (5)  ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี

          (6)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

          (7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้ รับมอบหมาย

             

 

   สรรพากรพื้นที่สาขา

    มีอำนาจหน้าที่ภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

           (1) รับชำระภาษีอากร คืนเงินภาษีอากร และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

           (2) สำรวจแหล่งภาษีอากร เพื่อขยายฐานภาษีอากร

           (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง

           (4) ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีสรรพากร

           (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > อำนาจหน้าที่