ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม
อำนาจหน้าที่  
ผู้บริหาร  
เบอร์โทรศัพท์  
สถานที่ตั้งสำนักงาน  
สส.ในสังกัด  
โรงแรมที่พัก , ร้านอาหาร  
สถานที่ท่องเที่ยว  
สินค้า OTOP  
รายงาน
ข่าวสาร สท.มหาสารคาม
ผลงานและกิจกรรม
แนะนำ web site ที่น่าสนใจ
แผนผัง web site
 

      เบอร์โทรศัพท์ในเขตควบคุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

เบอร์โทรศัพท์

ชื่อสำนักงาน / บุคคล  ฝ่ายและงาน

 

เบอร์ตรง/ต่อ

โทรสาร

หมายเหตุ

043-725255

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

043-725255

043-722416

เบอร์กลาง

043-722417

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

043-722417

043-722416

เบอร์กลาง

043-721023

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

043-721023

043-722416

เบอร์กลาง

043-722086

สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

043-722086

043-722416

เบอร์กลาง

 

ท่านสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

116

 

 

หน้าห้องสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

 

115

 

 

ผ.ช.บรรเจิด  ภักดีวุฒิ

 

117

 

 

ผ.ช.ธนธร  ธุวชาวสวน

 

128

 

 

ผ.ช.สุมาลี  จรรยาพรวัฒน์

 

118

 

 

ทีม ก01

 

106,108

 

 

ทีม ก02

 

(หน.103),102,104

 

 

ทีม ก03

 

102,104

 

 

ฝ่ายกฎหมาย

 

(หน.113),114

 

 

ฝ่ายกรรมวิธีและคืนภาษี

 

(หน.112),110,111

 

043-711247

ห้องคอมพิวเตอร์

 

109

 

 

ฝ่ายตรวจและประเมิน

 

(หน.127),124

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ธุรการ

 

125

 

 

งานคลัง , ประชาสัมพันธ์

 

119

 

 

งานพัสดุ , ประชาสัมพันธ์

 

129

 

043-711285

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองฯ

 

043-723677

 

073-791105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

 

043-791545

 

043-799489

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม

 

043-799105

 

043-771485

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ

 

043-771561

 

043-761543

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย

 

043-761584

 

043-789208

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย

 

043-789186

 

043-781387

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน

 

043-781008

 

043-773206

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก

 

043-779021

 

043-797040

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน

 

043-797065

 

043-279195

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช

 

043-723207

 

043-787055

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ

 

043-787037

 

073-728228

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง

 

043-728240

 

 

 

 

 


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม > เกี่ยวกับสท.มหาสารคาม > เบอร์โทรศัพท์