เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม

1.  วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไป

     ตามแผนงาน  และเป้าหมายของสรรพากรภาค  และของกรมสรรพากร 

2.  กำกับดูแลผู้เสียเป็นรายผู้ประกอบการ  ตรวจปฏิบัติการ  และตรวจสอบภาษี สำหรับ

      รายที่อยู่ในความรับผิดชอบ             

3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง และดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี รวมทั้ง  

     ทางภาษีอากร                                             

4.  กำกับ  ติดตาม  และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

      พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

5.  ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธี

6.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

7.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้

      รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด

1.  รับชำระภาษีอากร  คืนเงินภาษีอากร  และปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีอื่น ๆ ตามที่ได้

     รับมอบหมาย

2.  สำรวจแหล่งภาษีอากร  เพื่อขยายฐานภาษีอากร

3.  ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้าง

4.  ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสรรพากร

5.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

      ได้รับมอบหมาย

 

 

 


Last update :
 Wednesday, November 5, 2014