เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
            รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรจังหวัดมหาสารคาม
1 หลวงนิกษิตสารากร
พ.ศ.2456-2460
17
นายสมศักดิ์  เอี่ยมจุฬา พ.ศ.2515-2516
2 ขุนรัตนารักษ์
พ.ศ.2460-2465
18
นายวิสุทธิ์  เอี่ยมมงคล พ.ศ.2516-2518
3 หลวงพิศาลธนศักดิ์
พ.ศ.2465-2469
19
นายชลอ  ชาญเชี่ยว พ.ศ.2518-2519
4 ขุนสินาธรพิพัฒน์
พ.ศ.2469-2472
20
นายจักรี  รัตยันตรกร พ.ศ.2519-2521
5 นายราษี  โรจน์ประดิษฐ์
พ.ศ.2472-2474
21
นายสำลี  พูนประพันธ์ พ.ศ.2521-2523
6 ขุนสังกรธนกิจ
พ.ศ.2474-2486
22
นายปิ่น  สมวงษ์ พ.ศ.2523-2527
7 นายสนั่น  เกตูทัต
พ.ศ.2486-2487
23
นายประพันธ์  เพียงคำพร พ.ศ.2527-2528
8 นายดี  โรจน์โพธิ์
พ.ศ.2487-2489
24
ร.อ.เรืองศักดิ์  หิตะพันธ์ พ.ศ.2528-2531
9 นายยนต์  ธนสิทธิ์(รักษาการ)
พ.ศ.2489-2489
25
นายครรชิต  หุ่นดี พ.ศ.2531-2533
10 นายสงัด  อนุรักษ์
พ.ศ.2489-2493
26
นายยิ้ม  จิราพงษ์ พ.ศ.2533-2535
11 นายวัฒนา ธีระ พรหมสาขา
27
นางวิไลวรรณ  นิวาตวงศ์ พ.ศ.2535-2536
ณ สกลนคร
พ.ศ.2493-2497
28
นางพเยาว์  เนาวรัตน์ พ.ศ.2536-2539
12 นายสิทธิ์  สันตสิงห์
พ.ศ.2497-2507
29
นางเรืองศรี  พันธุ์ประสิทธ์ พ.ศ.2539-2540
13 นายเสนห์  วงศ์นิมิตร
พ.ศ.2507-2508
30
นายกนก  จันทนโรจน์ พ.ศ.2540-2541
14 นายสวัสดิ์  ทิพย์รอด
พ.ศ.2508-2511
31
นางลำพูน  สรณารักษ์ พ.ศ.2541-2543
15 นายการุณ  วุฒิธาดา
พ.ศ.2511-2512
32
นายสุทัศน์  วิวัฒนชัยเศรษฐ์ พ.ศ.2543-2545
16 นายพรหม  เวชสวัสดิ์
พ.ศ.2512-2515
         
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม
1 .. นายสุทัศน์  วิวัฒนชัยเศรษฐ์     พ.ศ.2545-2546
2 ..นางชนิดา  พิศาลก่อสกุ ล        พ.ศ.2546-2547
3 ..นางสาวสุรศรี  ตัณฑสิทธิ์         พ.ศ.2547-2551
4 ..นายณรงค์  หาระวงศ์               พ.ศ.2551-2553
5 ..นางสาววัลภา  มาลาเพชร        พ.ศ.2554-2556
6 ..นางสิริกร  ศิริปรีชา             พ.ศ.2556-2557
7 ..นางสุภา  ปวราจารย์                พ.ศ.2557-2559
8 ..นางสาวปริชญา สิทธิสาร          พ.ศ.2559-2561
9 ..นางสาวคนึงนิตย์ ไชยสมพงศ์พันธุ์         พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

Last update :
 Thursday, November 13, 2014