เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม (รายชื่อเบอร์โทรศัพท์)
วิธีติดต่อภายนอก กด *81-83 แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการติดต่อ
เบอร์กลาง 043-722417,043-725255,043-725256 FAX(ชั้น3)043-722416 (ชั้น 2)043-711247
 
ชื่อหน่วยงานระดับงาน
เบอร์โทรสายตรง
เบอร์โทรภายใน
 
1.สรรพากรพื้นทีมหาสารคาม สรรพากรพื้นที่
043722086
61
 
  หน้าห้อง
043725313
2
 
  ผู้ช่วยฯ1(นายวีรพัฒน์  พูลมาสิน)
3
 
  ผู้ช่วยฯ2(นางปริศนา  ไชยเกตุ)
4
 
บริการข้อมูลข่าวสาร(ประชาสัมพันธ์)
5
 
2.ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี หัวหน้างานหัก ณ ที่จ่าย(เพ็ญศรี,สงกรานต์)
043711247
6
 
งานหักฯ(พรพิมล)
10
 
งานหักฯ(สุทธี)
64
 
หัวหน้างานกรรมวิธี(ละออง)
8
 
งานกรรมวิธี(นงเยาว์)
63
 
งานกรรมวิธี(วิภารัตน์,วิมลพักตร์)
9
 
หัวหน้างานคืน(สิทธัตถ์)
62
 
งานคืน(มนัสนันท์)
15
 
งานคืน(ดวงใจ,แม้นเดือน)
7
 
ห้องคอมพิวเตอร์
11
 
3.ส่วนวางแผนและประเมินผล หัวหน้าส่วน (อรุณ)
043725255
12
 
งานวางแผน(ภัคจิรา)
13
 
วางแผน(จิรภา)
48
 
งานสืบสวน(เอกอภิรัฐ)
14
 
งานสืบสวน(รวีวรรณ)
57
 
4.ส่วนบริหารงานทั่วไป หัวหน้าส่วนบริหารงานทั่วไป
043722417
16
 
  งานธุรการ(สุวิทย์)
17
 
งานคลัง(เนตรดาว)
21
 
งานพัสดุ(นงฤดี)
043721023
18
 
งานพัสดุ(มนตรา)
55
 
งานบริการผู้เสียภาษีประชาสัมพันธ์(วนิดา)
20
 
งานเลขฯ(อรอุมา)
49
 
งานแบบฯ(สุดารัตน์)
19
 
(นภาพร)
22
 
5.ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษี หัวหน้าส่วน(ทรงวุฒิ)
23
 
งานกฎหมาย(สงวนวุฒิ)
24
 
  งานกฎหมาย(บุหลัน)
51
 
6. ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี หัวหน้าส่วนก01
043725256
25
 
  หน้าห้อง(กัญญาวีร์)
26
 
ทีมย่อยก011(ชฎาพร)
27
 
ทีมย่อย ก011(อรสา)
52
 
ทีมย่อยก012(จิตติยา,องอาจ,สุพรรษา)
28
 
หัวหน้าทีมก02(จินตนา)
29
 
ทีมย่อยก021(อวยพร,สุภาวดี)
30
 
ทีมย่อยก022(ชุติกาญจน์,สมหวัง)
31
 
ทีมย่อยก023(วันเพ็ญ,บรรณฑรพรรณ)
32
 
ธุรการทีม (วิเชียร)
58
 
หัวหน้าทีมพ(เกศมณี)
33
 
ทีมย่อยพ011(ราตรี,ขันชัย)
34
 
ทีมย่อยพ012(วันวิสาข์)
35
 
ทีมย่อยพ012(เสริมทรง)
36
 
ทีมย่อย013(ยุทธจักร,พรรณวดี)
53
 
7.ทีมบริหารการสำรวจ หัวหน้าทีม(ภณศิกาญจน์)
043722417
59
 
  ทีมบริหารการสำรวจ(ธิติมา,รัชนีวรรณ)
37
 
ทีมบริหารสำรวจ(จินตนา,อรุณ)
38
 
8.อื่นๆ ห้องคัดแบบ
39
 
ป้องยาม
40
 
ห้องประชุม
41,56
 
บ้านพักท่าน
42
 
แฟลตชั้น 1
43
 
แฟลตชั้น 2
44
 
แฟลตชั้น 3
45
 
แฟลตชั้น 4
46
 
โรงจอดรถ
47
 
คลัง
60
 
ธุรการ
1
 

Last update :
 Thursday, November 6, 2014