ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.มุกดาหาร
ข้อมูลจังหวัดมุกดาหาร
ผลงานและกิจกรรม
แผนผังเว็บไซด์
 
main_image หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่องโยงอินโดจีน


Untitled Documentmain_image

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
    ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
   

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร

    ประกาศ กรมสรรพากร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ฯ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
    ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
   

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙
    รายงานงบทดลองเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙
    แผ่นพับคู่มือสำหรับประชาชนคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมุกดาหาร
    ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการความปลอดภัยสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
    ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่งทดแทนคันเดิมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
    ประกาศสอบราคายกย้ายระบบแม่ข่าย วางระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ ของกรมสรรพากร

 Last update: 08:37 27/08 2019
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร