เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
 
 
 
1

๐๓/๐๘/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๓๑/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทชั้นเก็บเอกสารแบบโครงเหล็ก (ชั้นอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-8213 นครปฐม

1

๑๓/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๘/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๒/๐๗/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๖/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจเช็คระยะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ กร-2190 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๒/๐๖/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1

๐๒/๐๖/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๖/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๑/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๒๑/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในโครงการ"ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่อยงานภาครัฐ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๘/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมแบบติดเพดาน (พัดลมโคจร) ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๗/๐๕/๒๕๖๓ ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๓๐/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กท-๔๒๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๔/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายละเอียดแนบท้าย)

1

๒๔/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกรงเหล็ก สำหรับครอบตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๓/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานและเก้าอี้ผู้มาติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง ชั้น๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้าง ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน กพ-๓๒๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภทมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๖/๐๔/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน กธ-๘๒๑๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมป้ายรายนามผู้ดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่นครปฐม ๑

1

๓๑/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1

๒๗/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๘/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1

๑๒/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแผงวงจรระบบตอบรับอัตโนมัติโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๑/๐๓/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องควบคุมอุปกรณ์ Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๖/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อพานดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนวิทยากรจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๕/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1

๒๔/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ samsung รุ่น ML4510ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๑/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๗/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารใส่แบบแสดงรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๕/๐๒/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดจ้างบำรุงระบบไฟฟ้า สท.นครปฐม๑ แบบครบวงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เซฟ ที คัท ณ สส.บางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๘/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
1download  
1ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 1 แนะนำเว็บไซต์
ยื่นแบบผ่าน Internet  
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Wednesday, August 5, 2020