เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1
 
 
 
 
1

๐๙/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องประชุมชั้น๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๘/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๒/๐๑/๒๕๖๓ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๑๒/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๙/๑๒/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๘/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซม-เปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มเก็บแบบแสดงรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษความร้อน สำหรับเครื่องออกบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๑/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ กท-๔๒๖๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๙/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวนปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1

๐๕/๑๑/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

1

๓๐/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและคนสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

๑๗/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน นค-๔๘๗๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๑๐/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเชคสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ทะเบียน นค-๒๗๔๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๕/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแอมป์พร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๔/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1

๒๐/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง การจัดจ้างย้ายตู้นิรภัยของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๓/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศเรื่อง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

1

๐๔/๐๙/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๗/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม-7414 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๓/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๐/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อตู้นิรภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมผนังห้องน้ำหญิง ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๖/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อและติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๔/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๙/๐๘/๒๕๖๒ ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้ง-เดินสายโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนฝาครอบวาวล์เครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ-๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๒๒/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๘/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และถ่ายเอกสารโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๑๑/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ-๓๑๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1

๐๘/๐๗/๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน สฮ-๗๖๑๖ กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
1download  
1ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) 1 แนะนำเว็บไซต์
ยื่นแบบผ่าน Internet  
บริการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91 กฎหมายออกใหม่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอคืนภาษีที่ไปรษณีย์ส่งเช็คไม่ถึง Insight Pasi
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีฯ กรณีจ่ายค่าครองชีพพิเศษ ประกาศประกวดราคา
ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาโครงการให้ 1 ได้ 2 e - Auction
Download แบบแสดงรายการภาษี แบบคำร้อง คำขอต่างๆ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 

Last update :
 Friday, January 10, 2020