เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document
       
   
อำนาจหน้าที่
     -  วางแผนปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรให้เป็นไป
   

    ตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายของกรม และสำนักงานสรรพากรภาค

 

 -  กำกับดูแลผู้เสียภาษีเป็นรายผู้ประกอบการ ตรวจปฏิบัติการ และตรวจสอบภาษีอากร

        สำหรับรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

 -  ดำเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและดำเนินคดีแก่ผู้เสียภาษีรวมทั้งตอบ

        ข้อหารือทางภาษีอากร

 

 -  กำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

 

 -  พิจารณาคืนเงินภาษีอากร

 

 -  ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษี

 

 -  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร

     -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

    หรือที่ได้รับมอบหมาย

 
วิสัยทัศน์
 
 -  จัดเก็บภาษีทั่วถึง เป็นธรรม เต็มใจบริการ ด้วย IT ที่ทันสมัย
 
พันธกิจ
     -  จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามข้อเท็จจริง
     -  จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
     -  ให้บริการ และให้คำแนะนำผู้เสียภาษีด้วยเต็มใจ
     -  สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
     

Last update :
 Wednesday, May 17, 2017